Predpis stravného – základná škola

Váž. rodičia/zákonní zástupcovia,

 

dovoľte, aby sme Vám zaslali informáciu o stravovaní v školskej jedálni. Predpis platieb za stravu na obdobie v novom roku: JANUÁR 2018 – JÚN 2018.

 

 

                  Predpis stravného na obdobie JANUÁR 2018 – JÚN 2018:

 

 

Január 2018                                                       suma za obedy /18 dní x 2,20,- Eur/               …………. 39,60,-

suma za olovranty /18 dní x 0,70,- Eur/           …………. 12,60,-

__________________________________________________________

52,20,-

 

Február 2018                                                     suma za obedy /20 dní x 2,20,- Eur/                 …………. 44,00,-

suma za olovranty /20 dní x 0,70,- Eur/           …………. 14,00,-

__________________________________________________________

58,00,-

 

Marec 2018                                                        suma za obedy /15 dní x 2,20,- Eur/                 …………. 33,00,-

suma za olovranty /15 dní x 0,70,- Eur/           …………. 10,50,-

__________________________________________________________

43,50,-

 

Apríl 2018                                                         suma za obedy /19 dní x 2,20,- Eur/                 …………. 41,80,-

suma za olovranty /19 dní x 0,70,- Eur/           …………. 13,30,-

__________________________________________________________

55,10,-

 

Máj 2018                                                          suma za obedy /21 dní x 2,20,- Eur/                 …………. 46,20,-

suma za olovranty /21 dní x 0,70,- Eur/           …………. 14,70,-

__________________________________________________________

60,90,-

 

Jún 2018                                                           suma za obedy /21 dní x 2,20,- Eur/                 …………. 46,20,-

suma za olovranty /21 dní x 0,70,- Eur/           …………. 14,70,-

__________________________________________________________

60,90,-

 

 

Spolu k úhrade za mesiace JANUÁR 2018 – JÚN 201   (OB 250,80,- + OL 79,80,-) =             330,60,- Eur

 

ÚHRADA STRAVNÉHO:

Stravné sa platí ZÁLOHOVO MESIAC VOPRED, v banke /vklad v hotovosti, na účet/ alebo prostredníctvom internetbankingu. Pri platbe internetbankingom uvádzajte okrem variabilného symbolu/rodného čísla vždy aj meno dieťaťa. Stravné je potrebné uhradiť najneskôr k 25. dňu v mesiaci, napríklad stravné za mesiac február musí byť uhradené najneskôr do 25. januára. Inak dieťa nebude môcť byť prihlásené na obed.

Uvádzame i číslo účtu v tvare IBAN: SK13 5200 0000 0000 1363 1135, variabilný symbol: rodné číslo dieťaťa.

Týždenný jedálny lístok nájdete umiestnený na recepcii školy, v priestore školskej jedálne, na web stránke školy, ako i v aplikácii edupage.

ODHLÁSENIE ZO STRAVY:

Odhlásiť dieťa zo stravy je možné deň vopred alebo v daný deň v čase max. do 08,10 hod. osobne, telefonicky na č. 02/6225 0007, e-mailom na: sgm@sgm.sk alebo prostredníctvom aplikácie edupage.

V prípade potravinovej intolerancie je potrebné škole doručiť originál potvrdenia od lekára s určenou presnou diagnózou.

V prípade požiadavky o dlhodobé odhlásenie je potrebné, aby zákonný zástupca písomne a záväzne dieťa odhlásil.

V prípade školskej akcie, výletu, alebo mimoriadne stanoveného voľna, kedy neprebieha vyučovanie, alebo sú deti v rámci programu mimo školy, škola automaticky eviduje odhlásenie dieťaťa zo stravy.

Školská jedáleň si bez včasného odhlásenia alebo záväzného dlhodobého odhlásenia zákonným zástupcom nárokuje právo účtovať stravu až do dňa, kedy rodič dieťa odhlási.

 

Ďakujeme Vám

 

Súkromná základná škola MERCURY