Váž. rodičia/zákonní zástupcovia,

dovoľte, aby sme Vám zaslali podrobné informácie o stravovaní v školskej jedálni. Predpis platieb za stravu na obdobie v školskom roku 2020/2021 pre mesiace: SEPTEMBER 2020 – DECEMBER 2020.

Predpis stravného na obdobie SEPTEMBER 2020 – DECEMBER 2020:

SEPTEMBER            2020                                   suma za obedy            /19 dní x 2,80,- Eur/   …………. 53,20,- EUR

                                                                            suma za olovranty      /19 dní x 1,00,- Eur/   …………. 19,00,- EUR

                                                         __________________________________________________________

                                                                                                                                                                         72,20,- EUR

OKTÓBER               2020                                   suma za obedy            /20 dní x 2,80,- Eur/   …………. 56,00,- EUR

                                                                            suma za olovranty      /20 dní x 1,00,- Eur/   …………. 20,00,- EUR

                                                         __________________________________________________________

                                                                                                                                                                         76,00,- EUR

NOVEMBER            2020                                   suma za obedy            /20 dní x 2,80,- Eur/   …………. 56,00,- EUR

                                                                            suma za olovranty      /20 dní x 1,00,- Eur/   …………. 20,00,- EUR

                                                         __________________________________________________________

                                                                                                                                                                         76,00,- EUR

DECEMBER             2020                                   suma za obedy            /16 dní x 2,80,- Eur/   …………. 44,80,- EUR

                                                                            suma za olovranty      /16 dní x 1,00,- Eur/   …………. 16,00,- EUR

                                                         __________________________________________________________

                                                                                                                                                                         60,80,- EUR

Spolu k úhrade za mesiace SEPTEMBER 2020 – DECEMBER 2020 /OBEDY 210,00,- + OLOVRANTY 75,00,-/         285,00,- Eur

ÚHRADA STRAVNÉHO:

Stravné sa platí ZÁLOHOVO MESIAC VOPRED, v banke /vklad v hotovosti, na účet/ alebo prostredníctvom internetbankingu. Pri úhrade internetbankingom uvádzajte vždy i variabilný symbol – identifikačné číslo žiaka/žiačky.

Stravné je potrebné mať uhradené mesiac vopred najneskôr k 25. dňu v mesiaci!

V opačnom prípade nebude môcť byť žiak/žiačka na obed prihlásený/prihlásená.

Uvádzame i číslo účtu v tvare IBAN: CZ45 2010 0000 0025 0167 8361 (FIO BANKA, a.s.), variabilný symbol: identifikačné číslo žiaka/žiačky.

Týždenný jedálny lístok nájdete umiestnený na recepcii školy, v priestore školskej jedálne, na web stránke školy, ako i v aplikácii EduPage.

ODHLÁSENIE ZO STRAVY:

Odhlásiť dieťa zo stravy je možné deň vopred alebo v daný deň v čase max. do 08,10 hod. na recepcii školy – osobne, telefonicky na č. 02/6225 0007, e-mailom na: sgm@sgm.sk alebo prostredníctvom aplikácie EduPage.

V prípade potravinovej intolerancie je potrebné škole doručiť originál potvrdenia od lekára s určenou presnou diagnózou.

V prípade požiadavky o dlhodobé odhlásenie zo stravovania/či už z obedov, alebo olovrantov/ je potrebné, aby zákonný zástupca písomne a záväzne dieťa odhlásil.

V prípade školskej akcie, výletu, alebo mimoriadne stanoveného voľna, kedy neprebieha vyučovanie, alebo sú deti v rámci programu mimo školy, škola automaticky eviduje odhlásenie dieťaťa zo stravy a stravu tak neúčtuje.

Školská jedáleň si bez včasného odhlásenia alebo záväzného dlhodobého odhlásenia zákonným zástupcom nárokuje právo účtovať stravu až do dňa, kedy rodič dieťa odhlási.

Ďakujeme Vám za porozumenie.

                                           Súkromná základná škola MERCURY