Aktualizačné vzdelávanie

V školskom roku 2022/2023 pedagogickí zamestnanci Súkromného gymnázia Mercury, Súkromnej základnej školy a Súkromnej materskej školy úspešne absolvovali program aktualizačného vzdelávania podľa § 90d ods. 12 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov s názvom Aktualizačné vzdelávanie v oblasti inkluzívneho vzdelávania. 27 pedagogických zamestnancov toto aktualizačné vzdelávanie absolvovalo v rámci individuálneho profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov podporeného z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky.

Program SGM

Program SZŠ

Program SMŠ

Výsledky dotazníkov

Súkromná materská škola

 1. Ako hodnotíte obsah vzdeelávania vzhľadom na obsah jednotlivých tém vzdlávania?
  priemerná odpoveď: 5 bodov
 2. Ako hodnotíte rozsah a odbornú úroveň vedomostí lektora?
  priemerná odpoveď: 5 bodov
 3. Ako hodnotíte použité metódy a formy vzdelávania?
  priemerná odpoveď: 5 bodov
 4. Ako hodnotíte časový harmonogram vzdelávania? Vyhovovalo Vám rozvrhnutie vydelávania?
  peiwmwrná odpoveď: 5 bodov
 5. Ako hodnotíte využívanie digitálnych technológii pri vydelávaní?
  priemerná odpoveď: 5 bodov
 6. Hodnotíte atmosféru vzdelávania ako poyitívnu a tvorivú?
  všetci respondenti odpovedali: Áno
 7. Považujete lektora za experta v danom obsahu vzdelávania?
  všetci respondenti odpovedali: Áno
 8. Mali ste dostatočný priestor na prezentovanie vlastných poynatkov, skúsenosti, prip. zručností?
  všetci respondenti odpovedali: Áno
 9. Považujete nadobudbuté poznatky, skúsenosti a zručnosti za využitelné vo Vašej pracovnej činnosti?
  všetci respondenti odpovedali: Áno
 10. Považujete nadobudbuté poznatky, skúsenosti a zručnosti za využitelné vo Vašom ďalšom profesijnom rozvoji?

Súkromná základná škola a gymnázium

 1. Ako hodnotíte obsah vzdeelávania vzhľadom na obsah jednotlivých tém vzdlávania?
  priemerná odpoveď: 4,95 bodov
 2. Ako hodnotíte rozsah a odbornú úroveň vedomostí lektora?
  priemerná odpoveď: 4,92 bodov
 3. Ako hodnotíte použité metódy a formy vzdelávania?
  priemerná odpoveď: 4,84 bodov
 4. Ako hodnotíte časový harmonogram vzdelávania? Vyhovovalo Vám rozvrhnutie vydelávania?
  peiwmwrná odpoveď: 4,64 bodov
 5. Ako hodnotíte využívanie digitálnych technológii pri vydelávaní?
  priemerná odpoveď: 4,88 bodov
 6. Hodnotíte atmosféru vzdelávania ako pozitívnu a tvorivú?

7. Považujete lektora za experta v danom obsahu vzdelávania?

8. Mali ste dostatočný priestor na prezentovanie vlastných poynatkov, skúsenosti, prip. zručností?

9. Považujete nadobudbuté poznatky, skúsenosti a zručnosti za využitelné vo Vašej pracovnej činnosti?

10. Považujete nadobudbuté poznatky, skúsenosti a zručnosti za využitelné vo Vašom ďalšom profesijnom rozvoji?


Opravné termíny

Otvorenie školského roka 2022/2023

Vážení rodičia,

dovoľujeme si Vás informovať, že Mercury School v školskom roku 2022/23 slávnostne otvorí svoje brány pre žiakov a ich rodičov

dňa 5. septembra 2022 o 10:00 hod.

Harmonogram:

09:30

príchod žiakov v slávnostnej uniforme na nádvorie školy (za budovou školy – od hasičov), kde budú rozdelení podľa ročníkov triednymi učiteľmi a odovzdajú triednym učiteľom prehlásenie o bezpríznakovosti

10.00

slávnostné otvorenie školského roka 2022/23 na nádvorí školy

11:00 – 11:45    

triednická hodina – žiakom budú poskytnuté základné informácie, nie je potrebné si nič priniesť

11:45                  

obed

V prípade záujmu bude školský klub k dispozícii do 17:00 hod.

Vaša MERURY SCHOOL

Informácie o prijímacom konaní

Na stránku boli nahrané informácie o termíne a požiadavkách prijímacieho konania SG MERCURY na školský rok 2022/2023 TU

Oznam o prijímacom konaní

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že výsledky prijímacieho konania na 8-ročné gymnázium (7902-J-00 gymnázium) a 5-ročné bilingválne gymnázium (7902-J74 gynázium bilingválne štúdium) budú zverejnené zajtra o 14:00.

MERCURY SCHOOL

Dodatok k Vnútornému poriadku školy (o online vyučovaní).

DODATOK K VNÚTORNÉMU PORIADKU ŠKOLY

Vzhľadom na vzniknuté podmienky, vedenie školy upravuje Vnútorný poriadok školy pre žiakov Súkromnej základnej školy a Súkromného gymnázia Mercury. 

Žiaci sú oboznámení s jeho pravidlami na triednickej hodine. Úprava VŠP je prístupná pre žiakov, rodičov a všetkých záujemcov na internetovej stránke školy, na nástenke v budove školy a u triednych profesorov.

PREDMET ÚPRAVY

MERCURY ONLINE SCHOOL

 • Program Microsoft Teams je určený výhradne na online-vyučovanie a konzultácie.
 • Mercury Online School sa riadi Vnútorným poriadkom školy.
 • Rodičom nie je povolené zasahovať do online vyučovania alebo akýmkoľvek spôsobom narúšať jeho priebeh.

Žiak má povinnosť:

 • Prihlásiť sa na hodiny v určenom čase.
 • Dodržiavať rozvrh hodín.
 • Žiak je povinný na začiatku hodiny vypnúť svoj mikrofón a zapnúť ho až na vyzvanie učiteľa.
 • Mať pripravené pomôcky na vyučovaciu hodinu – pracovné listy,  zošit (poznámkový blok),  písacie potreby, prípadne učebnice poľa pokynov vyučujúceho.
 • Žiaci musia na vyzvanie učiteľa po skončení výučby opustiť hodinu (stretnutie).

Žiak má zakázané:

 • Obmedzovať svojím konaním práva ostatných žiakov, zúčastňujúcich sa vzdelávania. (vypínanie mikrofónov, vyhadzovanie účastníkov zo skupín…)
 • Konzumovať jedlo v priebehu vyučovacej hodiny.
 • Používať vo svojom ústnom a  písomnom prejave vulgarizmy a iné nevhodné výrazy.
 • Nahrávať zvuk alebo obraz a šíriť tieto nahrávky.
 • V priebehu vyučovania komunikovať s iným ako vyučujúcim.
 • Akýmkoľvek spôsobom narúšať priebeh vyučovacej hodiny.

Učiteľ má právo:

 • Vylúčiť z vyučovacej hodiny žiaka, ktorý svojím správaním narúša vyučovací proces alebo iným spôsobom porušuje vnútorný poriadok školy.

Záverečné ustanovenia

Ak sa žiak nespráva podľa ustanovení Vnútorného poriadku školy a na nápravu nestačia bežné napomenutia vyučujúcich alebo triedneho profesora, prijme sa opatrenie podľa stupňa previnenia v súlade s klasifikačným poriadkom pre základné a stredné školy. Opakované nedodržanie týchto zákazov bude mať vplyv na hodnotenie správania sa žiaka až po možnosť jeho vylúčenia zo školy.

Riaditeľka školy po odsúhlasení Pedagogickou radou Súkromnej základnej školy a Súkromného gymnázia Mercury dňa 01. apríla 2020 vydáva úpravu Vnútorného školského poriadoku Súkromnej základnej školy a Súkromného gymnázia Mercury.

PaedDr. Silvia Barnová, PhD.

​​​​​​riaditeľka SZŠ a SGM

Dôležité INFORMÁCIE

Vážení rodičia a milí žiaci,

na základe vyhlásenie mimoriadnej situácie v Slovenskej repulike a rozhodnutia ministerky školstva
sa PRERUŠUJE vyučovanie v školách a školských zariadeniach v období:
od 16. marca 2020 do 27. marca 2020

Presúva sa termín písomných aj ústnych maturitných skúšok, T9,
príjmacích pohovorov a talentových skúšok.

Na MERCURY SCHOOL bude výučba počas prerušenia prebiehať dištančnou formou – žiaci sa budú pripravovať doma, individuálne, podľa pokynov vyučujúcich – pracovné listy, v rozsahu primeranom rozvrhu hodín, následne po uplynutí prerušenia vyučovania škola pristúpy k doučovaniu vymeškaného učiva.


Písomné maturitné skúšky sú naplánované na 31.3. – 2.4.2020.
Podrobnosti o zmenách všetkých termínov sa dozviete v nasledujúcom dokumente:
usmernenie_ministerky_skolstva.pdf

Dôsledné dodržiavajte nasledovné pokyny:

 • Počas prerušenia vyučovania sa riaďte nariadeniami a odporúčaniami ÚVZ SR a RÚVZ BA, sledujte médiá.
 • Obmedzte pobyt a pohyb mimo trvalého bydliska, NECESTUJTE – zachovávajte tzv. „domácu karanténu“.
 • Rešpektujte obmedzený prístup do školy.

Žiadame rodičov, aby dohliadali na deti – zmyslom prerušenia výučby nie je, aby voľný čas trávili v nákupných centrách alebo inak organizovaní v skupinách, deti by mali zodpovedne byť doma a vyhnúť sa hromadným akciám, potulovaniu sa po uliciach a podobne.

 • Pracovné listy žiakom budú učitelia zasielať elektronicky cez EduPage alebo školský email.
 • Pri štúdiu doma dištančnou formou žiadame rodičov o kontrolu a dodržanie termínov odovzdávania pracovných listov.
 • Žiadame rodičov, aby v prípade, že sa u ich dieťaťa objaví podozrenie na nákazu novým koronavírusom, prípadne sa toto podozrenie potvrdí, bezodkladne informovali riaditeľa školy.
 • V prípade akýchkoľvek Vašich zdravotných problémov konzultujte neodkladne svoj zdravotný stav so svojím lekárom.
 • Pravidelne sledujte Mercury EduPage a www.mercury.sk z dôvodu aktualizovania informácií v súvislosti so vzniknutou situáciou.

Ďakujeme za spoluprácu a pochopenie!

PhDr. Denis Barna

Riaditeľ MERCURY SCHOOL

Riaditeľské voľno

OZNAM

Vážení rodičia,
dňa 9.marca 2020 udeľujem na základe rozhodnutia zriaďovateľa, v zmysle Zákona č.245/2008 Z.z. riaditeľské voľno, v dňoch 10. marca 2020 – 13. marca 2020. Škola bude v danom termíne zatvorená a vyučovanie nebude prebiehať.
Taktiež apelujeme na dôsledné dodržiavanie preventívnych opatrení, sledujte pokyny Úradu verejného zdravotníctva.

PhDr. Denis Barna
riaditeľ MERCURY SCHOOL

Kurz plávania

Vážení rodičia/zákonní zástupcovia,
dovoľujeme si Vás informovať, že plávanie bude oficiálne zahájené na
Petržalskej plavárni v termíne od 10.10.2019.
Všetky ročníky absolvujú kurz plávania vždy 1x za týždeň (každý štvrtok) v
čase medzi 10,30 až 12,00 hod.
Prosíme Vás o zabezpečenie všetkých pomôcok tak, ako bolo uvedené v
prihláške. Dopravu, dozor, profesionálneho trénera a ostatné pomôcky
zabezpečuje škola.
Nakoľko nám plaváreň potvrdila rezerváciu v termíne od 10.10.2019 ,
náhradné (1) plávanie sa uskutoční dňa 16.10.2019 v rámci projektu
PRESSBURG AQUATHLON 2019 (streda), ku ktorému dostanete bližšie informácie
v priebehu tohto, najneskôr začiatkom budúceho týždňa.
Ďakujeme Vám, vedenie Mercury Schoo

Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020

Vážení rodičia, priatelia školy, milí absolventi,

pozývame Vás na slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020, ktoré sa uskutoční v pondelok, 2.9.2019 o 10:00 v priestoroch našej školy.

Nástup žiakov o 9:30 v slávnostnej uniforme.

Tešíme sa na Vás!!!

Mercury School