Predpis stravného – gymnázium

Váž. rodičia/zákonní zástupcovia,

 

dovoľte, aby sme Vám zaslali informáciu o stravovaní v školskej jedálni. Predpis platieb za stravu na obdobie v novom roku: JANUÁR 2018 – JÚN 2018.

 

 

                  Predpis stravného na obdobie JANUÁR 2018 – JÚN 2018:

 

 

JANUÁR 2018                                                       suma za obedy /18 dní x 2,25,- Eur/                  …………. 40,50,-

 

__________________________________________________________

40,50,-

 

FEBRUÁR 2018                                                      suma za obedy /20 dní x 2,25,- Eur/                  …………. 45,00,-

 

__________________________________________________________

45,00,-

 

MAREC 2018                                                         suma za obedy /15 dní x 2,25,- Eur/                  …………. 33,75,-

 

__________________________________________________________

33,75,-

 

APRÍL 2018                                                            suma za obedy /19 dní x 2,25,- Eur/                  …………. 42,75,-

 

__________________________________________________________

42,75,-

 

MÁJ 2018                                                              suma za obedy /21 dní x 2,25,- Eur/                  …………. 47,25,-

 

__________________________________________________________

47,25,-

 

JÚN 2018                                                               suma za obedy /21 dní x 2,25,- Eur/                  …………. 47,25,-

 

__________________________________________________________

47,25,-

 

 

Spolu k úhrade za mesiace JANUÁR 2018 – JÚN 2018                                                                256,50,- Eur

 

ÚHRADA STRAVNÉHO:

Stravné sa platí ZÁLOHOVO MESIAC VOPRED, v banke /vklad v hotovosti, na účet/ alebo prostredníctvom internetbankingu. Pri platbe internetbankingom uvádzajte okrem variabilného symbolu/rodného čísla vždy aj meno dieťaťa. Stravné je potrebné uhradiť najneskôr k 25. dňu v mesiaci, napríklad stravné za mesiac február musí byť uhradené najneskôr do 25. januára. Inak dieťa nebude môcť byť prihlásené na obed.

Uvádzame i číslo účtu v tvare IBAN: SK19 5200 0000 0000 0737 5497, variabilný symbol: rodné číslo dieťaťa.

Týždenný jedálny lístok nájdete umiestnený na recepcii školy, v priestore školskej jedálne, na web stránke školy, ako i v aplikácii edupage.

ODHLÁSENIE ZO STRAVY:

Odhlásiť dieťa zo stravy je možné deň vopred alebo v daný deň v čase max. do 08,10 hod. osobne, telefonicky na č. 02/6225 0007, e-mailom na: sgm@sgm.sk alebo prostredníctvom aplikácie edupage.

V prípade potravinovej intolerancie je potrebné škole doručiť originál potvrdenia od lekára s určenou presnou diagnózou.

V prípade požiadavky o dlhodobé odhlásenie je potrebné, aby zákonný zástupca písomne a záväzne dieťa odhlásil.

V prípade školskej akcie, výletu, alebo mimoriadne stanoveného voľna, kedy neprebieha vyučovanie, alebo sú deti v rámci programu mimo školy, škola automaticky eviduje odhlásenie dieťaťa zo stravy.

Školská jedáleň si bez včasného odhlásenia alebo záväzného dlhodobého odhlásenia zákonným zástupcom nárokuje právo účtovať stravu až do dňa, kedy rodič dieťa odhlási.

 

Ďakujeme Vám

Súkromné gymnázium MERCURY