Predpis stravného – gymnázium

 

Váž. rodičia/zákonní zástupcovia,

 

dovoľte, aby sme Vám zaslali podrobné informácie o stravovaní v školskej jedálni. Predpis platieb za stravu na obdobie v školskom roku 2018/2019 pre mesiace: SEPTEMBER 2019 – DECEMBER 2019.

 

 

 

             Predpis stravného na obdobie mesiacov SEPTEMBER 2019 – DECEMBER 2019:

 

 

SEPTEMBER     2019                                         suma za obedy /21 dní x 2,50,- Eur/      ………….  52,50,- EUR

__________________________________________________________

52,50,- EUR

 

 

OKTÓBER         2019                                         suma za obedy /21 dní x 2,50,- Eur/      ………….  52,50,- EUR

__________________________________________________________

52,50,- EUR

 

 

NOVEMBER     2019                                         suma za obedy /20 dní x 2,50,- Eur/      ………….  50,00,- EUR

__________________________________________________________

50,00,- EUR

 

 

DECEMBER      2019                                         suma za obedy /15 dní x 2,50,- Eur/      ………….  37,50,- EUR

__________________________________________________________

37,50,- EUR

 

 

Spolu k úhrade za mesiace SEPTEMBER 2019 – DECEMBER 2019                                                 192,50,- Eur

 

 

 

ÚHRADA STRAVNÉHO:

Stravné sa platí ZÁLOHOVO MESIAC VOPRED, v banke /vklad v hotovosti, na účet/ alebo prostredníctvom internetbankingu. Pri úhrade internetbankingom uvádzajte vždy i variabilný symbol – identifikačné číslo študenta/študentky. Stravné je potrebné mať uhradené mesiac vopred najneskôr k 25. dňu v mesiaci.

V opačnom prípade nebude môcť byť študent/študentka na obed prihlásený/prihlásená.

Uvádzame i číslo účtu v tvare IBAN: CZ45 2010 0000 0025 0167 8361 (FIO BANKA, a.s.), variabilný symbol: identifikačné číslo študenta/študentky.

Týždenný jedálny lístok nájdete umiestnený na recepcii školy, v priestore školskej jedálne, na web stránke školy, ako i v aplikácii EduPage.

ODHLÁSENIE ZO STRAVY:

Odhlásiť dieťa zo stravy je možné deň vopred alebo v daný deň v čase max. do 08,10 hod. na recepcii školy – osobne, telefonicky na č. 02/6225 0007, e-mailom na: sgm@sgm.sk alebo prostredníctvom aplikácie EduPage.

V prípade potravinovej intolerancie je potrebné škole doručiť originál potvrdenia od lekára s určenou presnou diagnózou.

V prípade požiadavky o dlhodobé odhlásenie zo stravovania je potrebné, aby zákonný zástupca písomne a záväzne dieťa odhlásil.

V prípade školskej akcie, výletu, alebo mimoriadne stanoveného voľna, kedy neprebieha vyučovanie, alebo sú deti v rámci programu mimo školy, škola automaticky eviduje odhlásenie dieťaťa zo stravy a stravu tak neúčtuje.

Školská jedáleň si bez včasného odhlásenia alebo záväzného dlhodobého odhlásenia zákonným zástupcom nárokuje právo účtovať stravu až do dňa, kedy rodič dieťa odhlási.

 

Súkromné gymnázium MERCURY