Predpis stravného – gymnázium

Váž. rodičia/zákonní zástupcovia,

 

dovoľte, aby sme Vám zaslali podrobné informácie o stravovaní v školskej jedálni. Predpis platieb za stravu na obdobie v novom školskom roku 2018/2019 pre mesiace: SEPTEMBER 2018 – DECEMBER 2018.

 

 

             Predpis stravného na obdobie SEPTEMBER 2018 – DECEMBER 2018:

 

 

SEPTEMBER 2018                                             suma za obedy /20 dní x 2,25,- Eur/                 …………. 45,00,-

 

__________________________________________________________

45,00,- EUR

 

OKTÓBER 2018                                                 suma za obedy /22 dní x 2,25,- Eur/                 …………. 49,50,-

 

__________________________________________________________

49,50,- EUR

 

NOVEMBER 2018                                             suma za obedy /20 dní x 2,25,- Eur/                 …………. 45,00,-

 

__________________________________________________________

45,00,- EUR

 

DECEMBER 2018                                              suma za obedy /15 dní x 2,25,- Eur/                 …………. 33,75,-

 

__________________________________________________________

33,75,- EUR

 

 

 

Spolu k úhrade za mesiace SEPTEMBER 2018 – DECEMBER 2018                                                   173,25,- Eur

 

 

ÚHRADA STRAVNÉHO:

Stravné sa platí ZÁLOHOVO MESIAC VOPRED, v banke /vklad v hotovosti, na účet/ alebo prostredníctvom internetbankingu. Pri úhrade internetbankingom uvádzajte vždy i variabilný symbol – identifikačné číslo žiaka/žiačky. Stravné je potrebné uhradiť najneskôr k 25. dňu v mesiaci, napríklad stravné na mesiac september 2018 musí byť uhradené najneskôr do 25. augusta 2018. V opačnom prípade nebude môcť byť žiak/žiačka na obed prihlásený/prihlásená.

Uvádzame i číslo účtu v tvare IBAN: SK19 5200 0000 0000 0737 5497, variabilný symbol: identifikačné číslo žiaka/žiačky.

Týždenný jedálny lístok nájdete umiestnený na recepcii školy, v priestore školskej jedálne, na web stránke školy, ako i v aplikácii EduPage.

ODHLÁSENIE ZO STRAVY:

Odhlásiť dieťa zo stravy je možné deň vopred alebo v daný deň v čase max. do 08,10 hod. osobne, telefonicky na č. 02/6225 0007, e-mailom na: sgm@sgm.sk alebo prostredníctvom aplikácie EduPage.

V prípade potravinovej intolerancie je potrebné škole doručiť originál potvrdenia od lekára s určenou presnou diagnózou.

V prípade požiadavky o dlhodobé odhlásenie je potrebné, aby zákonný zástupca písomne a záväzne dieťa odhlásil.

V prípade školskej akcie, výletu, alebo mimoriadne stanoveného voľna, kedy neprebieha vyučovanie, alebo sú deti v rámci programu mimo školy, škola automaticky eviduje odhlásenie dieťaťa zo stravy.

Školská jedáleň si bez včasného odhlásenia alebo záväzného dlhodobého odhlásenia zákonným zástupcom nárokuje právo účtovať stravu až do dňa, kedy rodič dieťa odhlási.

 

 

Ďakujeme Vám

 

 

 

 

 

Súkromné gymnázium MERCURY