Aktualizačné vzdelávanie

V školskom roku 2022/2023 pedagogickí zamestnanci Súkromného gymnázia Mercury, Súkromnej základnej školy a Súkromnej materskej školy úspešne absolvovali program aktualizačného vzdelávania podľa § 90d ods. 12 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov s názvom Aktualizačné vzdelávanie v oblasti inkluzívneho vzdelávania. 27 pedagogických zamestnancov toto aktualizačné vzdelávanie absolvovalo v rámci individuálneho profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov podporeného z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky.

Program SGM

Program SZŠ

Program SMŠ

Výsledky dotazníkov

Súkromná materská škola

 1. Ako hodnotíte obsah vzdeelávania vzhľadom na obsah jednotlivých tém vzdlávania?
  priemerná odpoveď: 5 bodov
 2. Ako hodnotíte rozsah a odbornú úroveň vedomostí lektora?
  priemerná odpoveď: 5 bodov
 3. Ako hodnotíte použité metódy a formy vzdelávania?
  priemerná odpoveď: 5 bodov
 4. Ako hodnotíte časový harmonogram vzdelávania? Vyhovovalo Vám rozvrhnutie vydelávania?
  peiwmwrná odpoveď: 5 bodov
 5. Ako hodnotíte využívanie digitálnych technológii pri vydelávaní?
  priemerná odpoveď: 5 bodov
 6. Hodnotíte atmosféru vzdelávania ako poyitívnu a tvorivú?
  všetci respondenti odpovedali: Áno
 7. Považujete lektora za experta v danom obsahu vzdelávania?
  všetci respondenti odpovedali: Áno
 8. Mali ste dostatočný priestor na prezentovanie vlastných poynatkov, skúsenosti, prip. zručností?
  všetci respondenti odpovedali: Áno
 9. Považujete nadobudbuté poznatky, skúsenosti a zručnosti za využitelné vo Vašej pracovnej činnosti?
  všetci respondenti odpovedali: Áno
 10. Považujete nadobudbuté poznatky, skúsenosti a zručnosti za využitelné vo Vašom ďalšom profesijnom rozvoji?

Súkromná základná škola a gymnázium

 1. Ako hodnotíte obsah vzdeelávania vzhľadom na obsah jednotlivých tém vzdlávania?
  priemerná odpoveď: 4,95 bodov
 2. Ako hodnotíte rozsah a odbornú úroveň vedomostí lektora?
  priemerná odpoveď: 4,92 bodov
 3. Ako hodnotíte použité metódy a formy vzdelávania?
  priemerná odpoveď: 4,84 bodov
 4. Ako hodnotíte časový harmonogram vzdelávania? Vyhovovalo Vám rozvrhnutie vydelávania?
  peiwmwrná odpoveď: 4,64 bodov
 5. Ako hodnotíte využívanie digitálnych technológii pri vydelávaní?
  priemerná odpoveď: 4,88 bodov
 6. Hodnotíte atmosféru vzdelávania ako pozitívnu a tvorivú?

7. Považujete lektora za experta v danom obsahu vzdelávania?

8. Mali ste dostatočný priestor na prezentovanie vlastných poynatkov, skúsenosti, prip. zručností?

9. Považujete nadobudbuté poznatky, skúsenosti a zručnosti za využitelné vo Vašej pracovnej činnosti?

10. Považujete nadobudbuté poznatky, skúsenosti a zručnosti za využitelné vo Vašom ďalšom profesijnom rozvoji?