ÚPRAVA VŠP 2020

DODATOK K VNÚTORNÉMU PORIADKU ŠKOLY

 

Vzhľadom na vzniknuté podmienky, vedenie školy upravuje Vnútorný poriadok školy pre žiakov Súkromnej základnej školy a Súkromného gymnázia Mercury.

Žiaci sú oboznámení s jeho pravidlami na triednickej hodine. Úprava VŠP je prístupná pre žiakov, rodičov a všetkých záujemcov na internetovej stránke školy, na nástenke v budove školy a u triednych profesorov.

 

PREDMET ÚPRAVY

 

MERCURY ONLINE SCHOOL

 

 • Program Microsoft Teams je určený výhradne na online-vyučovanie a konzultácie.
 • Mercury Online School sa riadi Vnútorným poriadkom školy.
 • Rodičom nie je povolené zasahovať do online vyučovania alebo akýmkoľvek spôsobom narúšať jeho priebeh.

 

Žiak má povinnosť:

 • Prihlásiť sa na hodiny v určenom čase.
 • Dodržiavať rozvrh hodín.
 • Žiak je povinný na začiatku hodiny vypnúť svoj mikrofón a zapnúť ho až na vyzvanie učiteľa.
 • Mať pripravené pomôcky na vyučovaciu hodinu – pracovné listy, zošit (poznámkový blok),  písacie potreby, prípadne učebnice poľa pokynov vyučujúceho.
 • Žiaci musia na vyzvanie učiteľa po skončení výučby opustiť hodinu (stretnutie).

 

Žiak má zakázané:

 • Obmedzovať svojím konaním práva ostatných žiakov, zúčastňujúcich sa vzdelávania. (vypínanie mikrofónov, vyhadzovanie účastníkov zo skupín…)
 • Konzumovať jedlo v priebehu vyučovacej hodiny.
 • Používať vo svojom ústnom a písomnom prejave vulgarizmy a iné nevhodné výrazy.
 • Nahrávať zvuk alebo obraz a šíriť tieto nahrávky.
 • V priebehu vyučovania komunikovať s iným ako vyučujúcim.
 • Akýmkoľvek spôsobom narúšať priebeh vyučovacej hodiny.

 

Učiteľ má právo:

 • Vylúčiť z vyučovacej hodiny žiaka, ktorý svojím správaním narúša vyučovací proces alebo iným spôsobom porušuje vnútorný poriadok školy.

Záverečné ustanovenia

Ak sa žiak nespráva podľa ustanovení Vnútorného poriadku školy a na nápravu nestačia bežné napomenutia vyučujúcich alebo triedneho profesora, prijme sa opatrenie podľa stupňa previnenia v súlade s klasifikačným poriadkom pre základné a stredné školy. Opakované nedodržanie týchto zákazov bude mať vplyv na hodnotenie správania sa žiaka až po možnosť jeho vylúčenia zo školy.

Riaditeľka školy po odsúhlasení Pedagogickou radou Súkromnej základnej školy a Súkromného gymnázia Mercury dňa 01. apríla 2020 vydáva úpravu Vnútorného školského poriadoku Súkromnej základnej školy a Súkromného gymnázia Mercury.

PaedDr. Silvia Barnová, PhD.

​​​​​​riaditeľka SZŠ a SGM


Súkromné gymnázium Mercury

 

 

Zriaďovatelia a vedenie školy vzhľadom na vlastné podmienky vydávajú Vnútorný školský poriadok (ďalej len „VŠP) pre študentov. VŠP bol prerokovaný a schválený Radou školy.

Študenti sú oboznámení s jeho pravidlami na úvodnej triednickej hodine v každom školskom roku. VŠP je sústavne prístupný pre študentov, rodičov a všetkých záujemcov na internetovej stránke školy, na nástenke v budove školy a u triednych profesorov.

Študenti majú právo vyjadriť svoje pripomienky a návrhy k zneniu VŠP prostredníctvom svojich zástupcov v študentskom parlamente.

 

Povinnosti študentov:

 • Osvojovať si vedomosti a zručnosti a získavať návyky poskytované strednou školou, pripravovať sa na tvorivú prácu a odbornú činnosť v povolaní.
 • Osvojovať si zásady vlastenectva, humanity, demokracie a správať sa podľa nich, byť disciplinovaný, plniť pokyny pedagogických pracovníkov a iných pracovníkov školy a správať sa v škole a mimo nej tak, aby robil česť škole i sebe.
 • Chrániť vlastné zdravie a zdravie iných, dbať o čistotu a poriadok, pomáhať pri udržiavaní poriadku v škole a jej okolí.
 • Do školy nosiť školskú uniformu a udržiavať ju v čistote a poriadku, byť čistý a vhodne upravený.
 • Šetriť školské zariadenie, chrániť ho pred poškodením a hospodárne zaobchádzať s učebnicami a učebnými pomôckami.
 • Prichádzať na vyučovanie tak, aby 10 min. pred jeho začiatkom zaujal svoje miesto v triede, dodržiavať vyučovací čas, rozsah prestávok, pri vstupe zriaďovateľov, vedenia školy a inej dospelej osoby do triedy študenti pozdravia povstaním.
 • Na vyučovaní sa študent správa taktne a disciplinovane, je povinný pomáhať vytvárať vyučujúcemu v triede aktivizujúce prostredie a uplatňovať princíp efektívnosti vo vyučovacom procese.
 • Počas malých prestávok sa premiestni do inej určenej učebne, alebo sa zdržiava v triede.
 • Papiere a odpadky patria do koša. Je veľmi prísne zakázané hádzať odpadky alebo iné veci do umývadiel, záchodových mís a von oknom. Škody, ktoré vzniknú z nedodržania tohto príkazu, hradia študenti.
 • Študent je povinný každú stratenú učebnicu nahradiť na konci školského roka takou istou učebnicou, zároveň nahradiť zničený alebo stratený majetok školy, spolužiakov.
 • Študenti do školskej jedálne prichádzajú riadne upravení, s umytými rukami. Pre všetkých študentov platí zásada poradia podľa príchodu do jedálne. Vstup do jedálne na obed nie je povolený so školskou taškou. Dodržiavajú sa zásady stolovania. Po skonzumovaní jedla zanechávajú študenti miesto vo vzornom poriadku. Znečistenie ihneď odstránia.
 • Študenti sa úctivo a slušne správajú k ostatným zamestnancom školy. Disciplinovane vykonávajú ich pokyny a usmernenia.

Študent má právo:

 

 • Poznať dokumentáciu, ktorá sa týka jeho osoby, pravidlá školy, ako aj následky za ich porušenie.
 • Dozvedieť sa bodové hodnotenie za svoju odpoveď, písomnú prácu, test a nahliadnuť do opravenej písomnej práce, testu.
 • Vopred poznať bodové hodnotenie, ktorým sa hodnotia jeho študijné výsledky v jednotlivých predmetoch.
 • Obrátiť sa primeranou formou s problémami na príslušného vyučujúceho, triedneho profesora, riaditeľku školy, zriaďovateľov školy /zachovať pritom postupnosť pri riešení svojho problému/.
 • Požiadať študentský parlament o pomoc pri riešení rôznych problémov; dať pozmeňovací návrh do vnútorného poriadku školy, návrhy k rozvrhu, požiadať o pomoc pri organizovaní mimoškolských akcií.
 • Požiadať o konzultačné hodiny a využívať ich u svojho, prípadne iného profesora po dlhšom chýbaní zo zdravotných dôvodov /viac ako 1 týždeň/, pri neporozumení učivu na hodine.

Študent má povinnosť:

 • Poznať a rešpektovať pravidlá Vnútorného poriadku školy a ďalšie pokyny pracovníkov školy.
 • Dochádzať do školy pravidelne podľa rozvrhu hodín a zúčastňovať sa na vyučovaní.
 • Prezúvať sa pri vstupe do budovy školy a vrchné oblečenie nechať v šatni
 • Prinášať si na vyučovanie predpísané pomôcky a udržiavať ich v čistote
 • Podľa pokynov vyučujúceho viesť si prehľadné poznámky na každej vyučovacej hodine.
 • Byť zdvorilý k dospelým i k spolužiakom.
 • Rešpektovať pravidlá uvoľňovania z vyučovania a ospravedlňovania absencie.

 

 

Je zakázané:

 • Nosiť, prechovávať, užívať nelegálne drogy, porušenie zákazu sa bude považovať za hrubé narušenie disciplíny.
 • Prinášať do školy a na školské podujatia alkohol, cigarety, cenné veci, vyššie peňažné čiastky a mravnosť ohrozujúce predmety.
 • Podvádzať pri skúškach /písomných i ústnych/, s cieľom získať lepšie hodnotenie.
 • Ničiť zariadenie a steny nálepkami, nápismi a nešetrným zaobchádzaním.
 • Vykláňať sa a pokrikovať z okien, sedieť na okenných parapetoch a radiátoroch.
 • Fajčiť v priestoroch školy a okolí.
 • Pozývať do školy kamarátov a cudzie osoby.
 • S ohľadom na bezpečnosť žiakov pri príchode a odchode zo školy je zakázané prechádzať cez cestu mimo vyznačených priechodov, žiaci sú povinní používať podchod, nadchod určený pre chodcov.
 • Neoprávnene používať cudzie veci.
 • Počas vyučovania, vrátane prestávok, opúšťať budovu školy bez súhlasu .    vyučujúceho alebo triedneho profesora /v čase neprítomnosti tried. prof. so súhlasom jeho zástupcu, riaditeľa školy alebo zástupcu riad. školy/.
 • Prichádzať na vyučovanie a na školské podujatia bez rovnošaty, prezliekať sa

do (z) rovnošaty v priestoroch školy.

 • Upravovať si vzhľad kozmetickými prípravkami /líčiť sa, lakovať nechty, farbiť

vlasy/ v priebehu školského vyučovania.

 • Prinášať do školy a používať v budove školy akékoľvek elektronické prístroje /mobilné telefóny, MP3, fotoaparáty, kamery a ostatné elektronické zariadenia/, vytvárať alebo šíriť znevažujúcu digitálnu stopu /SMS, MMS, video, chat, sociálne siete/týkajúce sa spolužiakov ich rodinných príslušníkov a zamestnancov školy.
 • Nevhodne sa správať k spolužiakom, porušovať etické a morálne normy správania sa v škole.
 • Na všetky školské a mimoškolské akcie prinášať zvieratá z bezpečnostných a hygienických dôvodov.
 • Zdržiavať sa v reštauračných zariadeniach v okolí školy a kdekoľvek v školskej uniforme.
 • Nosenie piercingu na akomkoľvek mieste na tele je zakázané z hygienických, zdravotných a estetických dôvodov.
 • Vynášať z priestorov bufetu nanuky a nápoje v pohároch.

 

Nedodržanie týchto zákazov bude mať vplyv na hodnotenie správania sa žiaka až po možnosť jeho vylúčenia zo školy!!!

 

 

 

 

Príchod študentov do školy:

 

Študenti prichádzajú do školy v predpísanej uniforme a najneskôr 10 minút pred začiatkom vyučovania.

Študent je po vstupe do budovy školy povinný prezuť sa do čistej, zdravotne vyhovujúcej obuvi. Povinnosť prezuť sa platí aj pre popoludňajšie vyučovanie a mimovyučovacie aktivity v budove školy.

 

 

 

Odchod študentov zo školy:

 

Je zakázané opúšťať budovu školy počas prestávok, alebo voľných hodín bez súhlasu triedneho profesora /zástupcu triedneho profesora/, alebo riaditeľa školy.

Po skončení hodiny alebo vyučovania je študent povinný dať do poriadku svoje pracovné miesto a okolie, odstrániť prípadné nečistoty a papiere.

 

 

Povinnosti týždenníkov:

Starajú sa o poriadok a čistotu v triede, čistia tabuľu, sú zodpovední za poriadok v triede po skončení každej vyučovacej hodiny.

Študentská rada – Študentský parlament:

 • Je zložená z volených zástupcov každej triedy školy.
 • Vypracúva štatút a plán práce a zasadnutí.
 • Rieši a predkladá návrhy a pripomienky študentov na vedenie školy a Radu školy.
 • Organizuje mimoškolské aktivity študentov, zodpovedá za ich prípravu a priebeh.
 • Spolurozhoduje a vyjadruje sa k disciplinárnym opatreniam pri závažnom porušení vnútorného poriadku školy študentmi.
 • Vyjadruje sa k organizačným zmenám počas školského roka a k termínom zriaďovateľských testov.
 • Predseda ŠR sa zúčastňuje zasadnutí Rady školy.

 

Uvoľňovanie študentov z vyučovania:

 • Študent je povinný dochádzať do školy pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín, zúčastňovať sa na vyučovaní všetkých povinných predmetov a voliteľných vyučovacích predmetov, ktoré si zvolil.
 • Ak sa študent nemôže zúčastniť na vyučovaní z dôvodov vopred známych, požiada rodič alebo zákonný zástupca študenta o uvoľnenie z vyučovania.
 • Ak sa študent nemôže zúčastniť vyučovania pre nepredvídaný dôvod, je rodič, resp. zákonný zástupca študenta povinný ešte v ten deň do začiatku vyučovania t.j. do 8.30 oznámiť škole dôvod jeho neprítomnosti. Po návrate na vyučovanie, je študent povinný predložiť triednemu prof. ospravedlnenie podpísané rodičom, resp. zákonným zástupcom. Zriaďovateľ alebo riaditeľ školy si môže dať predložiť ospravedlnenie priamo od ošetrujúceho lekára.

 

 

 

Záverečné ustanovenia:

Každoročne sa píšu zriaďovateľské testy podľa odsúhlasených pravidiel. Ak sa študent nespráva podľa ustanovení vnútorného poriadku a na nápravu nestačia bežné napomenutia vyučujúcich alebo triedneho profesora, prijme sa opatrenie podľa stupňa previnenia v súlade s klasifikačným poriadkom pre stredné školy.

 

 

 

Výchovné opatrenia:

 

 

1 / Napomenutie triednym učiteľom za:

 • vyrušovanie na vyučovaní,
 • nevhodné správanie počas prestávok, v ŠJ a rôznych akciách školy,
 • nenosenie školskej rovnošaty,
 • zabúdanie si učebných pomôcok,
 • neplnenie povinností týždenníkov,
 • nosenie či používanie akéhokoľvek elektronického zariadenia,
 • prvý oneskorený príchod /3 oneskorené príchody -1 neospravedlnená hodina/.

2 / Pokarhanie triednym učiteľom za:

 • opakovaný bod 1,
 • poškodenie majetku školy alebo spolužiaka + náhrada,
 • ublíženie spolužiakovi,
 • drzé vystupovanie voči profesorom a pracovníkom školy.

3 / Pokarhanie riaditeľom školy za:

 • opakované body 1, 2,
 • neoznámený odchod zo školy alebo akcie školy,
 • 1 – 3 neospravedlnené hodiny.

4 / Znížená známka zo správania na 2. stupeň za:

 • opakované body 1, 2, 3,
 • 4 a viac neospravedlnených hodín,
 • úmyselné ublíženie spolužiakovi, ponižovanie spolužiaka,
 • úmyselné závažné poškodenie majetku + náhrada,
 • opakované podvádzanie pri pís. prácach, testoch.

5 / Znížená známka zo správania na stupeň 3 za:

 • viac ako 8 neospravedlnených hodín,
 • opakované body 1,2,3,4 ak nenastala náprava,
 • šírenie fašistických, rasistických myšlienok a porno-materiálov,
 • závažný priestupok v správaní voči spolužiakom či pedagogickým pracovníkom.

6 / Znížená známka zo správania na stupeň 4:

 • opakované body 1,2,3,4,5.

7 / Podmienečné vylúčenie:

 • opakované body 1 – 6,
 • závažný, odsúdeniahodný priestupok voči slušnému správaniu, ohrozenie zdravia, života seba či iného.

8 / Vylúčenie:

 • opakované body 1 – 7,
 • manipulácia, nákup, predaj, užívanie drog a iných látok vytvárajúcich závislosť,
 • používanie alkoholu, fajčenie v priestoroch školy a jej okolí, na školských akciách, či kdekoľvek v uniforme,
 • podvádzanie pri písaní zriaďovateľských testov /odpisovanie, umožnenie odpisovania, nedovolené pomôcky/, alebo akákoľvek nepovolená manipulácia so zriaďovateľskými testami.

 

 

                                        Pravidlá klasifikácie

 

Klasifikáciu nemôže ovplyvňovať správanie sa žiakov. Predmet a správanie sa sú hodnotené  samostatne.

V priebehu klasifikačného obdobia profesori hodnotia prácu žiaka bodmi. Príslušný počet bodov za hodnotené prejavy si stanovuje každá sekcia podľa rozhodnutia  profesorov .

Hodnotenie zaznamenáva každý profesor minimálne raz za mesiac do internetovej žiackej knižky  ako počet získaných bodov z počtu možných. Napr. :

september – 30 bodov  z možných  35 – zápis 30/35

október      – 22 bodov  z možných  24 – zápis 22/24

Na konci obdobia klasifikujeme pomery  všetkých získaných bodov z počtu možných, napr. 30+22= 52 z možných 59 bodov

Aktivitné body môžu byť zarátané  už v čiastkových súčtoch ako získané, nerátame ich do možných, sú ziskom navyše.

52 : 59 = 88 %

Záverečné percentá oznamujeme študentom pred klasifikáciou a zapisujeme k januárovému/ júnovému počtu bodov. Toto percento úspešnosti platí pre klasifikáciu známkou:

viac  ako         90 % =  1

89 – 75 % =  2

74 – 50 % =  3

49 – 25 % =  4

24 –   0 % =  5

 

Zriaďovateľské testy sú hodnotené zvlášť percentami úspešnosti. Na vysvedčení je žiak klasifikovaný tradičnými stupňami hodnotenia.

Pravidlá hodnotenia zriaďovateľských testov:

 

 • Zriaďovateľské testy sú povinní písať žiaci kvinty až 4. roč. Záverečné testy na konci školského roka aj žiaci kvarty.
 • Zriaďovateľské testy sú predpísané z predmetov: matematika, slovenský jazyk, anglický jazyk, nemecký jazyk a ekonomické predmety.
 • Predmety sú rozdelené do I. a II. klasifikačného obdobia. Výber predmetov v I. období sa koná v spolupráci so študentskou radou – žrebovaním alebo

priamym  určením.

 • Presný termín písania zriaďovateľských testov sa študenti dozvedia minimálne 3 týždne vopred.
 • Neúčasť na zriaďovateľských testoch sa musí ospravedlniť iba lekárskym potvrdením. Rodičia študentov dávajú zároveň žiadosť o umožnenie písania testov v náhradnom termíne. Neúčasť na testoch znamená neukončenie príslušného ročníka
 • V deň písania testu študenti nemajú iné vyučovanie.
 • K testom je možné používať len dovolené pomôcky, o ktorých budú žiaci vopred informovaní.
 • Úspešnosť testu sa hodnotí v percentách. Päťdesiatpercentná a vyššia úspešnosť znamená, že študent uspel, nižšia úspešnosť ako 50% je nedostatočná.
 • Vyhodnocovanie nižšej úspešnosti ako 50 % /t. j. do 40 %/ je individuálne, vzhľadom na dosiahnuté výsledky študenta v konkrétnom klasifikačnom období.
 • Nižšia úspešnosť ako 40 % znamená pre študenta hodnotenie celého klasifikačného obdobia známkou nedostatočný, s možnosťou vykonania opravnej skúšky v určenom termíne.
 • Viac ako jednu opravnú skúšku sa umožní vykonať študentovi len v osobitnom prípade s ohľadom na jeho predošlé výsledky, dochádzku a správanie sa.

Povinnosť rodičov/zákonných zástupcov:

Rodič je povinný pravidelne kontrolovať čistotu školskej uniformy a zabezpečiť jej bezchybný estetický vzhľad.

Rodič je povinný každý školský rok obnoviť povinné prvky školskej uniformy schválené Radou školy zo dňa 13.05.2019. V prípade jej poškodenia, obnosenia je rovnako povinný urýchlene zakúpiť a doplniť jej nevyhovujúce časti.

Riaditeľka školy po odsúhlasení Pedagogickou radou Súkromného gymnázia Mercury dňa 28. augusta 2019 vydáva Vnútorný školský poriadok Súkromného gymnázia Mercury.

PaedDr. Silvia Barnová, PhD.

riaditeľka SG Mercury

Zriaďovateľ školy a Rada školy dňa 02. septembra 2019 berie Vnútorný školský poriadok na vedomie a vydáva súhlasné stanovisko.

Helena Barnová

zriaďovateľka SG Mercury