Pri prijatí žiaka na základnu školu na klasické štúdium sa platí zápisne vo výške 650,- EUR.

Školné je rozdelené do dvanástich mesačných splátok, pričom jedna činí:   250,- EUR SZŠ

Školné na nasledujúci mesiac sa platí najneskôr do 25. dňa predchádzajúceho mesiaca. – prevodom priamo na účet školy

na základe vzájomnej dohody je možné školné platiť: mesačne, polročne, ročne.

Školné sa platí prevodom priamo na účet školy:

Číslo účtu v OTP Banke: 73 75 497 / 5200

Ako variabilný symbol sa uvádza rodné číslo dieťaťa.