• Pri prijatí žiaka na základnu školu na klasické štúdium sa platí zápisne vo výške 650,- EUR.

    Školné je rozdelené do dvanástich mesačných splátok, pričom jedna činí: 350,- EUR

  • Školné na nasledujúci mesiac sa platí najneskôr do 25. dňa predchádzajúceho mesiaca. – prevodom priamo na účet školy
    na základe vzájomnej dohody je možné školné platiť: mesačne, polročne, ročne.

    Školné sa platí prevodom priamo na účet školy:

  • Číslo účtu v FIO Banke: SK34 8330 0000 0021 0183 7482
    Ako variabilný symbol sa uvádza identifikačné číslo žiaka (viď zmluva o štúdiu).
Facebooktwitteryoutube