Pokyny pre platenie školného

Pri prijatí študenta do osemročného gymnázia na klasické štúdium sa platí zápisné vo výške 830,- EUR. Je to jednorazová čiastka na celé štúdium.

Školné je rozdelené do dvanástich mesačných splátok, pričom jedna činí

        • 350,- EUR/gymnázium
        • 375,- EUR/gymnázium – bilingválne štúdium

Školné na nasledujúci mesiac sa platí najneskôr do 25. dňa predchádzajúceho mesiaca. – prevodom priamo na účet školy

na základe vzájomnej dohody je možné školné platiť: mesačne, polročne, ročne.

Spôsob úhrady

podľa vzájomnej dohody: mesačne, štvrťročne, polročne, ročne


prevodom priamo na účet školy:

Číslo účtu v FIO Banke: SK83 8330 0000 0024 0183 7521

Ako variabilný symbol sa uvádza identifikačné číslo študenta (viď zmluva o štúdiu).

Facebooktwitteryoutube