Zem je náš domov

2008/2009

Rok 2008 bol vyhlásený Organizáciou spojených národov za Medzinárodný rok planéty Zem. Rozhodli sme sa celý školský rok venovať aktivitám v duchu ochrany Zeme. Našim cieľom bolo, aby si študenti uvedomili jej dôležitosť, nenahraditeľnosť a aby spoznali aj tie najtajnejšie hodnoty prírody. Celý projekt ochrany prírody sme nazvali Ekorok. Keďže všetky aktivity mali u študentov pozitívny ohlas, rozhodli sme sa pokračovať v projekte aj v nasledujúcich rokoch.

Aktivity:

 • Umiestnenie košov na triedenie PET fliaš na chodbách
 • Zber papiera – o najväčšie množstvo vyzbieraného papiera súťažili študenti prímy až oktávy, pričom aj mnohí rodičia sa zapojili do zberu. Vyzbierali sme11,85 ton papiera. Spracovaním 1 tony zberného papiera sa ušetria 3 tony dreva. Našich 11,85 ton papiera teda predstavuje zhruba 8 zdravých stromov vo veku 60-80 rokov
 • Beseda „ekológia vs. ekonomika“ – Doc. Vladimír Kováč
 • Súťaž „Najkrajšia fotografia prírody
 • Študentská projektová súťaž „Najvšestrannejší prírodovedec“- bola venovaná tomu, ako sa správať k Zemi, ako z nej získať, ale zároveň jej veľa dať a najmä ju zachrániť pre ďalšie generácie.
 • „Týždeň zdravej výživy“- prezentácia projektov o zdravej výžive a o správnych stravovacích návykoch. Študenti pripravili a prezentovali ukážky ovocných a zeleninových šalátov, zdravých raňajok či zdravých sladkostí a biozeleniny. Súčasťou týždňa boli aj rôzne pohybové aktivity ako Merkurácky beh a prednáška o význame pohybu.

Voda – zrod života

2009/2010

Druhý ročník projektu Ekorok bol zameraný na význam vody v našom živote.

Aktivity:

 • Študenti vypracovali množstvo projektov, v ktorých sa venovali problematike vody z rôznych hľadísk. Vo svojich projektoch prezentovali ako sa treba k vode správať, ako s ňou šetriť, a ako si ju treba vážiť, nakoľko bez nej by nebol možný život akýchkoľvek organizmov a teda ani človeka. Poukázali aj na to, ako sa voda využíva v priemysle a na ekologickú výrobu elektrickej energie, ale aj na jej ničivú silu v podobe povodní.
 • Popri prezentácii prebiehali aj ďalšie aktivity ako – ochutnávka rôznych slovenských minerálnych vôd.
 • Na záver tohto podujatia si študenti vypočuli prednášku s témou Žitný ostrov a ochrana jeho podzemných vôd, ktorú predniesol Ing. Elek z Bratislavskej vodárenskej spoločnosti

Energia

2010/2011

Cieľom 3. ročníka bolo zvýšiť povedomie študentov o význame energie v modernom živote najmä:

  • efektívne využívanie energie a nutnosť jej zachovania pre budúce generácie
  • aký dosah a význam má šetrenie energiou
  • využitie nevyčerpateľných a alternatívnych zdrojov energie
  • využitie energie z potravy a boj proti obezite

Aktivity:

  • študentské prírodovedné projekty k uvedeným témam a ich prezentácia
  • energia a jej výtvarné stvárnenie a maľovanie na chodníku
  • prednáška o možnostiach šetrenia energiou v domácnostiach
  • pohybové aktivity, meranie BMI

Projekt „Strom“ – lesy spájajú generácie

Rok 2011 bol vyhlásený za Medzinárodný rok lesov a preto sme v našich ekologických aktivitách pokračovali a pripravili projekt „Strom – lesy spájajú generácie.“

Cieľom projektu bolo motivovať študentov tak, aby vnímali lesný ekosystém ako celok so všetkými väzbami, vzťahmi a zároveň si uvedomili význam stromov pre život.

Aktivity:

  • Súčasťou projektu bola súťaž študentských prác v oblasti literárnej, výtvarnej, prírodovednej s názvom „Predstav svoj strom“.
  • V rámci projektu bol premietnutý film Strážca divočiny s krátkou besedou s autorom filmu.
  • Kvíz o poznávaní a ochrane lesov, rastlín a živočíchov

Vzduch, ktorý nielen dýchame…

2011/2012

Jeho nosnou témou bol „Vzduch ktorý nielen dýchame…“ Projektové práce študentov boli zamerané na témy znečisťovania ovzdušia, na význam jednotlivých zložiek vzduchu pre život organizmov na Zemi, ako aj na medicínske hľadisko znečisteného ovzdušia.

Najzaujímavejšie projekty a aktivity všetkých ročníkov Ekoroku sme spracovali do súbornej výročnej brožúry, ktorú sme pripravili ku 20. výročiu SGM.

V deň osláv 20. výročia školy sme upravili miestnosť s názvom „Modrá planéta“, kde boli odprezentované enviromentálne aktivity našich študentov.

„Poznaj sám seba a chráň svoje zdravie“-

2012/2013

-zdravý životný štýl, duševné zdravie, ochrana a zodpovednosť za seba a za svoje zdravie.

S tým súvisí aj podtéma projektu: Produkty, ktoré konzumujem vs. zdravie a toxicita.

Odpad a čo s ním?“, „Neodpadni z odpadu“.

2013/2014

 

Uskutočnili sa tieto aktivity:

– separovanie odpadu

– exkurzia spalovňa odpadov – kvarta

– výroba recyklovaného papiera – sekunda

– sadenie rastlín do plastových kvetináčov – sekunda

– výroba výrobkov z odpadových surovín – tercia

– príprava kvízu a súťaží pre študentov – výučbový softvér Neodpadni z odpadov

– Odpad a jeho likvidácia očami detí – výtvarné a literárne práce

– projekty študentov na tému odpad

Boj proti civilizačným ochoreniam

2014/2015

  1. Ako pomáhať liečiť chorobyliečivé rastliny, čajovňa
  1. Hovorme o jedleprezentácie (zdravé potraviny, príčiny obezity, Svetový deň výživy)

Apple projekt

2015/2016

Cieľom projektu je ponúknuť žiakom príležitosť na to, aby mohli venovať pozornosť zmysluplným aktivitám, z ktorých majú možnosť dozvedieť sa o zdravom životnom štýle a význame pohybu. Zároveň ich chceme viesť k zodpovednejšiemu správaniu sa voči svojmu zdraviu a zvýšiť ich zdravotné povedomie.

Aktivity vychádzajú z Národných programov: prevencie obezity, prevencie HIV/AIDS, duševného zdravia a prevencie civilizačných ochorení.

Jednotlivé konáre symbolizujú naše čiastkové aktivity.

 

Nosnou časťou projektu je podpora a rozvoj pohybových aktivít študentov a zvyšovanie ich pohybovej zdatnosti. K tomuto cieľu sme zamerali aj ich možnosť realizovať sa v športových krúžkoch na škole v popoludňajších hodinách. Sú to najmä atletika, triatlon, gymnastika a iné.

V boji proti obezite chceme študentov motivovať k  prijímaniu optimálneho množstva potravy, výberu zdravých potravín a zvýšiť konzumáciu ovocia a zeleniny.

K výchove ku zdraviu sme doteraz zrealizovali tieto aktivity:

 1. Apple day (október)

Pri príležitosti Svetového dňa jabĺk, sme v tento deň chceli zdôrazniť význam jablka vo výžive človeka, ako významného zdroja vitamínov a prevencie proti chorobám. Naši, najmä mladší, študenti prežili tento deň v duchu jabĺčka.

K tejto téme sa uskutočnila:

– výstavka výtvarných prác, fotografií a rôznych odrôd jabĺk pestovaných na Slovensku

– súťaž o najväčšie, najmenšie a najchutnejšie jablko

– prezentácia projektov, príbehov a básní o jablku

– výstavka a ochutnávka jablkových dobrôt

 1. Starší študenti sa v rámci  Týždňa vedy a techniky zúčastnili na prednáške Streda s molekulárnou biomedicínou v Centre vedecko-technických informácií SR, kde sa dozvedeli o nových trendoch vo výskume DNA a jej využitie v prognostike, diagnostike i terapii.
 2. V októbri sa uskutočnil Medzinárodný deň jedla 2015, ktorý organizoval Magistrát hl. mesta v priestoroch Starej tržnice. Súčasťou tohto projektu bola fotografická súťaž o najzdravšiu a najkreatívnejšiu desiatu, do ktorej sme sa zapojili a naša žiačka 5. triedy získala cenu.
Facebooktwitteryoutube