Prečo naša základná škola

 • stabilizovaný pedagogický kolektív, plne kvalifikovaný pedagogický zbor, vzájomná otvorená komunikácia tak vo vnútri učiteľského zboru, ako i vo vzťahu učiteľ – žiak a učiteľ – rodičia;
 • zabezpečujeme dlhodobú spoluprácu školy so zahraničnými lektormi anglického a nemeckého jazyka;
 • podporujeme spoluprácu školy so psychológom, špeciálnym pedagógom a logopédom;
 • rozvíjame spoluprácu s rodičovskou komunitou;
 • rozvíjame spoluprácu s miestnou samosprávou, s neziskovými organizáciami, lokálnymi firmami a vzdelávacími inštitúciami (napr. študenti EBF UK v Bratislave v rámci pedagogických disciplín realizujú v našej škole hospitácie na vyučovacích hodinách a aj následnej východnej činnosti a pod.);
 • aktívne využívame elektronickú žiacku knižku, využívame školský e-learning, triedy v škole máme vybavené modernou výpočtovou technikou (internet, počítače, dataprojektory, interaktívne a keramické tabule), fungujú v škole: jazykové laboratórium, odborné učebne prírodovedných a technických predmetov, počítačové miestnosti,
 • aktívne aplikujeme interaktívne vyučovanie vo všetkých vyučovacích predmetoch;
 • naša SZŠ poskytuje vzdelávanie pre deti cudzincov z celého sveta.

Príprava pre budúcnosť

Na obsahu stránky sa pracuje.

Zameranie základnej školy

v edukačnom procese v SZŠ sa snažíme o:

 • celkové zlepšenie komunikačných kompetencií žiaka v materinskom jazyku a vybraných cudzích jazykov;
 • zvýšenú motiváciu žiaka prostredníctvom reálnych edukačných situácií vo vyučovaní;
 • aktívne zapojenie sa žiakov vo vyučovaní, ktoré umožňujú menšie skupiny žiakova nižší počet žiakov v triedach porovnaní s inými školami;
 • budovanie pozitívneho postoja každého žiaka k sebe samému, k svojim výkonom, možnostiam a schopnostiam;
 • prípravu žiakov školy na praktický a samostatný život;
 • to, aby každý žiak dostal príležitosť veku primerane ovládať prácu s počítačom, pracovať v tíme, zvládnuť neštandardné situácie, rešpektovať hodnoty demokratickej spoločnosti, rešpektovať a ďalej rozvíjať celú osobnosť;
 • používanie takých edukačných zásad, princípov, metód a organizačných foriem, ktoré umožňujú individualizovanú výučbu, do ktorej sa zapájajú všetci žiaci a pri ktorej sa žiaci rozvíjajú v súlade so svojimi individuálnymi možnosťami;
 • rozvoj žiakov a ich schopnosti samostatne a kriticky myslieť, konať zodpovedne voči sebe aj ostatným členom školskej komunity a spoločnosti.

Čo ponúkame

 • Koncepcia vzdelávania

  vychádzame z predpokladu, že všetci žiaci majú veľký potenciál pre svoj rozvoj a osobnostný rast, ktorému je možné najlepšie dopomáhať v srdečnej rodinnej atmosfére, v atmosfére bezpečia a osobného komfortu žiaka. Učitelia v škole pracujú na tom, aby edukácia bola realizovaná v prostredí spolupráce, pozitívnych podnetov, dôvery a láskavého prístupu. Učitelia v našej SZŠ svoje edukačné pôsobenie zameriavajú na to, aby sa všetci žiaci školy cítili rešpektovaní ako osoby, boli primerane oceňovaní a podporovaní individuálnym spôsobom. Koncept edukácie v našej SZŠ je reprezentovaný tromi kľúčovými oblasťami:

  • Všestranná pomoc v individuálnom raste žiaka, smerovaná ku kľúčovým kompetenciám;
  • Humanisticky zameraný rozmer edukačného pôsobenia a medziľudských vzťahov;
  • Budovanie charakteru a osobnostnej výbavy jedinca pre život.
 • Príprava na sekundárne vzdelávanie

  • v SZŠ kladieme dôraz na výchovnú stránku výchovno-vzdelávacieho (edukačného) procesu prostredníctvom všetkých vyučovacích predmetov, ale aj špecifickými výchovnými zamestnaniami, zameranými na rozvoj citov a emócií, motivácie a záujmov, socializácie a komunikácie, na sebakontrolu a sebariadenie, na mravné hodnoty a tvorivosť,
  • poskytujeme vyvážený rozvoj všetkých stránok osobnosti žiaka v školskom edukačnom prostredí,
  • rozvíjame kompetencie žiakov, a to najmä v oblasti komunikačných schopností, ústnych spôsobilostí a písomných spôsobilostí, využívania informačno-komunikačných technológií, komunikácie v štátnom jazyku, materinskom jazyku a cudzom jazyku, matematickej gramotnosti, a kompetencie v oblasti technických prírodných vied a technológií, k celoživotnému učeniu, sociálne kompetencie a občianske kompetencie, podnikateľské schopnosti a kultúrne kompetencie,
  • dlhodobo zabezpečujeme, aby žiaci ovládali anglický jazyk a aspoň jeden ďalší cudzí jazyk a vedieť ich používať v štandardných životných situáciách,
  • naučíme žiakov správne identifikovať a analyzovať problémy a navrhovať ich riešenia a vedieť ich úspešne riešiť,
  • rozvíjame manuálne zručnosti, tvorivé, umelecké psychomotorické schopnosti, aktuálne poznatky a pracovať s nimi na praktických cvičeniach v oblastiach súvisiacich s nadväzujúcim vzdelávaním; alebo s aktuálnymi požiadavkami na trhu práce,
  • posilňujeme úctu k rodičom a ostatným osobám, ku kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám štátu, ktorého je občanom, k štátnemu jazyku, k materinskému jazyku a k svojej vlastnej kultúre,
  • posilňujeme úctu k ľudským právam a základným slobodám a zásadám ustanoveným v Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ako aj úctu k zákonom a osobitne vzťah k prevencii a zamedzeniu vzniku a šírenia kriminality a inej protispoločenskej činnosti,
  • pripravujeme žiakov na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti, v duchu porozumenia a znášanlivosti, rovnosti muža a ženy, priateľstva medzi národmi, národnostnými a etnickými skupinami a náboženskej tolerancie,
  • učíme žiakov rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť a celoživotne sa vzdelávať, pracovať v skupine a preberať na seba zodpovednosť,
  • učíme žiakov kontrolovať sa a regulovať svoje správanie, starať sa a chrániť svoje zdravie vrátane zdravej výživy a životné prostredie a rešpektovať všeľudské etické hodnoty,
  • učíme žiakov o právach dieťaťa a vedieme ich k spôsobilosti v ich uplatňovaní.
 • Predmety

  cieľom našej SZŠ je podieľať sa na výchove a vzdelávaní žiakov a títo budú schopní kultivovaným spôsobom prezentovať seba a svoje názory, formované v zmysle morálnych a ľudských hodnôt. Vyučovacie predmety sú v plnom súlade so Štátnym vzdelávacím programom a Školským vzdelávacím programom pre ZŠ. Absolvent SZŠ na primeranej úrovni ovláda minimálne dva svetové jazyky, a tak je schopný pokračovať v štúdiu aj v zahraničí.

 • Rozvoj žiakov

  žiakov našej SZŠ rozvíjame individuálnym prístupom, rešpektujúcim schopnosti a možnosti dieťaťa, jeho nadanie, v plnom súlade s právami dieťaťa zabezpečujeme v prostredí školy úctu k vierovyznaniu dieťaťa, svetonázoru, jeho národnostnej a etnickej príslušnosti, poskytujeme poradenstvo a služby, spojené s výchovou a vzdelávaním, organizujeme výchovu a vzdelávanie primerane veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu dieťaťa a v súlade s platnými zásadami psychohygieny.

 • Filozofia

  SZŠ v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podporuje rozvoj osobnosti žiaka vychádzajúc zo zásad humanizmu, rovnakého zaobchádzania, tolerancie, demokracie a vlastenectva, a to po stránke rozumovej, mravnej, etickej, estetickej, pracovnej a telesnej. Poskytuje žiakovi základné poznatky, zručnosti a schopnosti v oblasti jazykovej, prírodovednej, spoločenskovednej, umeleckej, športovej, zdravotnej, dopravnej a ďalšie poznatky a zručnosti potrebné na orientáciu žiaka v živote a v našej spoločnosti a na jeho ďalšiu výchovu a vzdelávanie.

Facebooktwitteryoutube
Copyright © 2014 Vzdelávací inštitút MERCURY v Bratislave