Po prijatí dieťaťa do materskej školy sa platí zápisné vo výške 450,- EUR.

Školné je rozdelené do jedenástich mesačných splátok, pričom jedna činí 400 EUR. 

Školné na nasledujúci mesiac sa platí najneskôr do 25. dňa predchádzajúceho mesiaca. – prevodom priamo na účet školy

na základe vzájomnej dohody je možné školné platiť: mesačne, polročne, ročne.

Číslo účtu: SK53 5200 0000 0000 1406 0901

Ako variabilný symbol uvádzajte identifikačné číslo dieťaťa (viď zmluva o vzdelaní).