„Myseľ je ako padák. Funguje len, keď je otvorený.“ (Zig Ziglar)

 • Členovia PK spoločenskovedných predmetov

  Babják Juraj, Mgr., PhD.   (dejepis) – vedúci PK

  Rosenberger Martin, Mgr. (dejepis, občianska náuka)

  Bartáloš Andrej, Mgr. (geografia)

  Olšavský František, Mgr., PhD. (ekonomické predmety)

 • Spoločenskovedné predmety

  Spoločenskovedné predmety ponúkajú našim žiakom všeobecný prehľad a pomáhajú im vytvoriť vlastnú hodnotovú orientáciu pre život. Hlavným cieľom našej predmetovej komisie je budovať ich svetonázor, ekonomické myslenie a občianske postoje. Vychovávajúc k tolerancii, úcte k ľudským právam, národnej kultúre, poznaniu svojej krajiny, humanite a k ochrane životného prostredia. Na hodinách sa zameriavame nielen na vedomosti a pochopenie učiva, ale aj názory a postoje každého žiaka. Z tohto dôvodu kladieme dôraz aj na samostatnú projektovú činnosť žiakov a diskusie o problémoch súčasnosti. Žiaci musia pravidelne písať eseje zamerané na pochopenie prebraného učiva a jeho aplikáciu do bežného života.

 • Ekonomické predmety

  V týchto predmetoch ide o oboznámenie sa študentov so základnými ekonomickými pojmami a kategóriami. Študenti si počas štúdia osvoja požadované vedomosti, zručnosti a v niektorých oblastiach i návyky, ktoré budú potrebovať vo svojej budúcej hospodárskej praxi. Mnoho našich študentov po skončení školy odchádza študovať na ekonomické fakulty a tu im škola dáva základ pri orientácii sa v základných pojmoch a lepšiu východiskovú základňu oproti ostatným študentom.

  V rámci tejto sekcie sa vyučujú nasledovné predmety – Základy ekonómie, Marketing a Manažment.

 • Výsledky v súťažiach

  Olympiáda z dejepisu šk. rok 2015/2016:

  účasť okresné kolo:

  Hubert Kowal – kategória E – víťaz, postup do krajského kola

  Jakub Meliš – kategória E

  Filip Miklúš – kategória D

  Daniel Rusina – kategória D

  Tereza Spáčilová – kategória C
  Olympiáda z dejepisu šk. rok 2014/2015

  okresné kolo: Hubert Kowal – víťaz v kategórií F

Facebooktwitteryoutube