Svet okolo nás je plný nádherných prírodných javov, nad ktorými zastane rozum a srdce pookreje, ak ich dokážeme vidieť. (A. Einstein)

 • Členovia PK Prírodovedných predmetov

  Králičková Alena, RNDr. (biológia) – vedúca PK
  Bottlíková Renáta, Ing. (chémia)
  Uherková Ľubomíra, Mgr. (fyzika)

 • PK Prírodovedných predmetov

  Poslaním a náplňou prírodovedných predmetov nie je len spoznávanie okolitých zákonitostí sveta, ale tiež miesto a úloha človeka v ňom. Našich študentov vedieme nielen k spoznávaniu prírody, ale najmä k rešpektovaniu a ochrane nášho životného prostredia.

  Hlavným našim cieľom je priblíženie prírodovedných predmetov k bežnému životu a zintenzívnenie ich výchovného pôsobenia. Našou snahou je motivovať študentov tak, aby mali radosť a uspokojenie z procesu poznávania a objavovania nového… Zmenili sme spôsoby dosiahnutia cieľov, metódy práce a využívanie moderných didaktických foriem, ktoré sú zamerané na maximálnu názornosť, samostatnosť a kreativitu študentov.   Dôraz sa kladie na: – rozvoj praktických zručností a samostatnosti pri prezentovaní svojich poznatkov, samostatné skúmanie a pozorovanie prírodných javov, riešenie úloh, vytváranie samostatných záverov na základe vlastných zistení, vedieť pracovať v skupinách a vzájomne si pomáhať

 • Projekty

  V uplynulých školských rokoch sme realizovali enviromentálny projekt Ekorok zameraný na vzduch, vodu, energiu a odpad. V tomto školskom roku v projekte Apple project sme sa zamerali na zdravý životný štýl. Našich študentov vedieme k zodpovednejšiemu správaniu sa voči svojmu zdraviu a zvyšovaniu zdravotného povedomia.

  Aktivity vychádzajú z Národných programov: prevencie obezity, prevencie HIV/AIDS, duševného zdravia a prevencie civilizačných ochorení.

  V boji proti obezite chceme študentov motivovať k  prijímaniu optimálneho množstva potravy, výberu zdravých potravín a zvýšiť konzumáciu ovocia a zeleniny.

  V tomto školskom roku sme zrealizovali tieto aktivity

  1.Apple day (október)

  Pri príležitosti Svetového dňa jabĺk, sme v tento deň chceli zdôrazniť význam jablka vo výžive človeka, ako významného zdroja vitamínov a prevencie proti chorobám. Naši, najmä mladší, študenti prežili tento deň v duchu jabĺčka.

  K tejto téme sa uskutočnila:

  – výstavka výtvarných prác, fotografií a rôznych odrôd jabĺk pestovaných na Slovensku

  – súťaž o najväčšie, najmenšie a najchutnejšie jablko

  – prezentácia projektov, príbehov a básní o jablku

  – výstavka a ochutnávka jablkových dobrôt

  2.Starší študenti sa v rámci  Týždňa vedy a techniky zúčastnili na prednáške Streda s molekulárnou biomedicínou v Centre vedecko-technických informácií SR, kde sa dozvedeli o nových trendoch vo výskume DNA a jej využitie v prognostike, diagnostike i terapii.

  3.V októbri sa uskutočnil Medzinárodný deň jedla 2015, ktorý organizoval Magistrát hl. mesta v priestoroch Starej tržnice. Súčasťou tohto projektu bola fotografická súťaž o najzdravšiu a najkreatívnejšiu desiatu, do ktorej sme sa zapojili a naša žiačka 5. triedy získala cenu.

  4.Noc výskumníkov

  Študenti navštívili vedecké stánky v Starej tržnici, kde si mohli vyskúšať rôzne jednoduché pokusy z oblasti chémie, fyziky a biológie. Oboznámili sa s novými modernými technológiami v oblasti informatiky, medicíny a iných vied.

  V rámci Svetového dňa boja proti AIDS /1.12./ sa každoročne zapájame rôznymi aktivitami do projektu Červené stužky.

 • Výsledky v súťažiach

  Súťaže v školskom roku 2014/15

  Biologická olympiáda
  Okresné kolo

  Kategória   E   odbor botanika   1.miesto Daniel Rusina

  Krajské kolo

  Kategória   E   odbor botanika 3.miesto Daniel Rusina

  Chemická olympiáda

  Okresné kolo

  Kategória Dg   3.miesto Lucia Lelovicsová

  Krajské kolo

  Kategória C     3.miesto Katarína Sujová

  4 .miesto Alexandra Mýtniková – (1.miesto praktická časť)

   
  Súťaže v školskom roku 2013/14

  Stredoškolská odborná činnosť

  Celoslovenské kolo

  1. miesto       Nisha Chawhan, Majlinda Meta   Využitie kvasiniek na prípravu 1-fenyletanolu

  Krajské kolo:

  1. miesto    Nisha Chawhan, Majlinda Meta   Využitie kvasiniek na prípravu 1-fenyletanolu

   účasť

   Michal Pietor                                            Stres

   Patrícia Štepková                                      Akné

   Biologická olympiáda

   Okresné kolo

   Kategória   E   odbor botanika   1.miesto Daniel Rusina

   Krajské kolo

   Kategória   E   odbor botanika 3.miesto Daniel Rusina

   Chemická olympiáda

   Okresné kolo

   Kategória Dg   1.miesto Alexandra Mýtniková

   2.miesto Katarína Sujová

   Krajské kolo

   Kategória Dg   2.miesto Katarína Sujová

   4 .miesto Alexandra Mýtniková

   Stredoškolská odborná činnosť – úspešné práce

  Celoslovenská prehliadka

  Autori Názov práce
  2.miesto Nisha Chawhan, Majlinda Meta Využitie kvasiniek na prípravu 1-fenyletanolu
  3.miesto Jakub Herko Kinetika vrátkovania napäťovo závislých iónových kanálov v bunkových membránách
  4.miesto Jakub Mertus, Juraj Karlovský Štúdium účinnosti rôznych typov el. súčiastok
  Mimoriadne ocenenie Cingelová Katarína Využitie geneticky modifikovaných rastlín
  Michal Krajčovič Ako byť fit

  Krajská prehliadka

  Autori Názov práce
  1. miesto Cingelová Katarína Využitie geneticky modifikovaných rastlín
    Simona Federičová Diabetes melitus
    Jakub Mertus, Juraj Karlovský Štúdium účinnosti rôznych typov el.súčiastok
    Jakub Herko Kinetika vrátkovania napäťovo závislých iónových kanálov v bunkových membránach
    Nisha Chawhan, Majlinda Meta Využitie kvasiniek na prípravu 1-fenyletanolu
  2.miesto Tirjaková Michaela Chorvátske rameno
    Michal Krajčovič Ako byť fit
    Jakub Mertus, Juraj Karlovský Štúdium slnečnej aktivity a kinematiky
  3. miesto Šuba Peter Doprava v Bratislave
    Jakšová Martina Život hviezd
  Remenárová Zuzana Základné životné prejavy žriebät
  Michal Gurka Analýza príčin krvácania do hornej časti gastrointestinálneho traktu
  Nina Skalová AMERICAN QUARTER HORSE nielen v športe
  Mimoriadne ocenenie Cingelová Katarína Potraviny s obsahom GMO na slovenskom trhu
  Michal Gurka Rôzne druhy roztokov v liečbe hypovolémie
  Michal Krajčovič Zdravie vs.doping
  Veronika Kunová Chémia žiarivého úsmevu
  Klaudia Cibulová,  Diana Vigašová Ekorok

   

   

Facebooktwitteryoutube