„Každý by mal denne počúvať trochu hudby, prečítať nejakú báseň, pozrieť si pekný obraz a pokiaľ možno povedať niekoľko rozumných slov.“ (Johann Wolfgang Goethe)

 • Členovia PK Nemeckého jazyka

  Mgr. Baran Daniel –  vedúci PK

  Mgr. Kurt Richard Labacher

  Mgr. Matúš Macejka

  Mgr. Baranová Beáta

  Zahraničná spolupráca:

  Henßen Christoph,  koordinátor DSD1 a DSD2 programov pre SR, ZfA – Nemecko

 • Nemecký jazyk

  Súkromné gymnázium Mercury vychováva zo svojich študentov moderných Európanov. Ak chceme kráčať s dobou, nesmieme zabúdať na potrebu intenzívneho štúdia cudzích jazykov. Ako malá krajina potrebujeme medzinárodnú podporu a to nejde bez najvýznamnejších jazykov sveta. Na škole sa ruka v ruke vyučujú dva cudzie jazyky – nemčina a angličtina.
  Nemecký jazyk v dnešnej dobe nesporne patrí medzi najrozšírenejšie svetové jazyky. Na našej škole sa vyučuje nemčina štyrikrát do týždňa, pričom študenti sú rozdelení na začiatku školského roka do rôznych jazykových skupín podľa vedomostnej úrovne. Toto delenie zabezpečuje adekvátny prístup zo strany pedagóga a promptné reagovanie na hodinách nemeckého jazyka.
  Predmetová komisia nemeckého jazyka sa neustále snaží inovovať niektoré zaužívané metódy a formy vyučovania a primeť žiakov k tomu, aby sa aktívne zapájali do rôznych recitačných súťaží, vytvárali projekty na medzinárodnej úrovni a v neposlednom rade je našou snahou ešte viac skvalitniť vyučovací proces v jednotlivých vedomostných skupinách.
  Cieľom vyučovacích hodín je dôsledne pripraviť každého študenta na vyššiu úroveň komunikačnej zručnosti, vo vyšších ročníkoch môže zdatný nemčinár absolvovať Nemecký jazykový diplom I. alebo II, ktorý je medzinárodne uznávaný a otvára cestu k ďalšiemu napredovaniu a vzdelaniu.
  Ústna zložka a písomný prejav sú na hodinách nevyhnutné. Popri dôležitosti konverzácií je na SGM už niekoľkoročná tradícia písania esejí v stanovených termínoch. Študenti všetkých ročníkov odovzdávajú dvakrát do roka na vopred určenú tému eseje, ktoré tvoria výraznú časť ich polročného hodnotenia. Pomocou týchto esejí si študenti zväčšujú slovnú zásobu, no sú i nútení si vytvárať vlastné názory na niektoré závažné spoločenské problémy. Spätnou väzbou je pre nich usmernenie vyučujúceho a upozornenie na chyby, ktorých sa v práci dopustili. Rozsah esejí je v jednotlivých ročníkoch rozdielny, hodnotí sa predovšetkým gramatika, lexikálne vyjadrenie a dostatočné obsahové uchopenie témy.
  Okrem klasických textových materiálov sú súčasťou vyučujúcich hodín aj rôzne audiovizuálne pomôcky s účelom ľahšieho osvojenia si jazyka. Nevyhnutnou zložkou pri učení sa nemeckého jazyka je počúvanie textu s porozumením, následná kooperácia medzi učiteľom a študentom, pričom vyučujúci kladie vyplývajúce otázky z počutej CD nahrávky a očakáva okamžitú reakciu študenta. Vyučovacia hodina nadobúda charakter kvalitnejšieho motivačného procesu, študent si jednoduchšie prehĺbi gramatické väzby, pričom dôsledne vníma výslovnosť nemecky hovoriaceho a spätne sa taktiež usiluje o bezchybný prejav.
  Vzácnosťou na hodinách je striedanie slovenského učiteľa s nemeckým lektorom. Snažíme sa už od prímy viesť študentov k tomu, aby vyučovanie prebiehalo výlučne v nemeckom jazyku, všetci musia vnímavo počúvať výklad nového učiva, aby si touto formou zautomatizovali nové gramatické pojmy a zapamätali čo najviac pokynov vyučujúceho v danom jazyku. Práve vďaka kvalifikovaným nemeckým lektorom sa nám darí zvyšovať úroveň dosiahnutých vedomostí, najmä s dôrazom na najstarších študentov, kde práve s lektormi konverzujú na najrôznejšie témy, čím sú vedení k samostatnému vystupovaniu a tvorbe vlastného názoru.
  Študenti sa učia slovnú zásobu nielen z učebníc, rôznych textových materiálov a nemeckých časopisov „Vitamin D“ a „Spitze“, ale aj zábavnou piesňovou formou. Nemecká pieseň v podaní študentov mladších aj starších sa už niekoľkokrát stretla s pozitívnym ohlasom aj na rôznych školských akciách, ako napr. Vianočnej besiedke.
  Záujem o nemecký jazyk rozširujeme aj prostredníctvom každoročných výletov do nemecky hovoriacich krajín, kde spoznávame kultúru, tradície a zvyky Europánov.
  Výsledky a úsilie intenzívnej práce pedagógov sa úročia pri polročných a koncoročných zriaďovateľských testoch, v ktorých je obsahovou náplňou učivo predchádzajúceho obdobia. Súčasťou testov je text s porozumením, gramatika a slovná zásoba, ktorú študenti na hodinách preberali s vyučujúcim. Spomínané testy absolvujú študenti štvrtého až siedmeho ročníka. Výborný výsledok z týchto testov otvára študentovi dvere pre lepšiu známku, ale i pre lepšiu znalosť cudzieho jazyka.
  Ak študent počas školského roka nedostatočne pochopí učivo na hodinách alebo dlhodobejšie chýba, k dispozícii sú konzultácie, na ktorých sa môže zúčastniť po dohode s učiteľom.

 • DSD

  Naša škola už dlhé roky spolupracuje s ZfA (Nemecko) pri získavaní nemeckých jazykových certifikátov (DSD – Deutsches Sprachdiplom). Študenti gymnáziá môžu získať certifikát na úrovni B1 (od ročníka sexta) a B2/C1 (od ročníka septima). Pre študentov je to neuveriteľné pozitívum, keď mnohí opúšťajú našu školu nielen s maturitným vysvedčením, ale i s jazykovým certifikátom, ktorý je akceptovaný po celom svete. Preto každoročne stúpa počet záujemcov o tento certifikát. Gymnázium Mercury má samotný certifikát začlenený do tematických plánov a od ročníka kvinta sa študenti intenzívne pripravujú na samotnú skúšku. V nej dosahujú častokrát vynikajúce výsledky a sú veľmi úspešní.

 • Výsledky súťaží

  Olympiáda v Nemeckom jazyku v šk. roku 2015/2016, ktorá sa konala na pôde gym. Mercury:

  Samuel Stolár           – 2. miesto v kategórií 2A

  Michal Pietor            – 2.miesto v kategórií  2B

  Daniel Rusina            – 2.miesto v kategórií 1B (konanej na ZŠ Holíčska)

  Laura Makuderová  – ako víťazka školského kola v kategórií 2C postup do krajského kola

Facebooktwitteryoutube