“To have another language is to possess a second soul.” ( Charlemagne)

 • Členovia PK Anglického jazyka

  Antalová Monika, PaedDr. (anglický jazyk) – vedúca PK

  Meráková Ivana, Mgr. (anglický jazyk, hudobná výchova)

  Mattias Friberg (anglický jazyk) – zahraničný lektor

  Ing. Svetlana Mackintosh (anglický jazyk)

  Gabriela Horková, Mgr.  (anglický jazyk)

 • Anglický jazyk

  Význam anglického jazyka narastá každým rokom. Tretina populácie našej planéty ovláda anglicky jazyk, či už ako svoj materinský jazyk alebo ako jazyk, ktorý sa učia. Súkromné gymnázium Mercury si je plne vedomé špecifického postavenia tohto jazyka, a preto robí všetko v záujme toho, aby sa jazykové vyučovanie každoročne zdokonaľovalo, inovovalo a hlavne prispôsobovalo potrebám spoločnosti i študentov samotných. Preto už v školskom roku 2005/2006 zaviedlo vyučovací predmet etická výchova v anglickom jazyku.

  Na hodinách anglického jazyka sa zameriavame na rozvoj všetkých jazykových zručností (rozprávanie, čítanie, písanie a počúvanie), pre ktoré je nevyhnutné moderné technické vybavenie jazykových učební i interaktívne učebnice. V rámci vyučovania taktiež používame rôzne časopisy, literárne texty, hry, cudzojazyčné filmy a iné pomocné materiály.

  Neodmysliteľnou súčasťou sekcie anglického jazyka sú zahraniční lektori, ktorí sú medzi študentmi mimoriadne obľúbení. Nakoľko si za cieľ kladieme pripraviť našich študentov tak, aby boli schopní bez problémov pohotovo a správne komunikovať v zahraničí, sú pre nás veľkým prínosom.

  Jazyková príprava našich študentov je náročná, smeruje k tomu, aby po ukončení osemročného štúdia na našej škole mali absolventi ústny i písomný prejav v anglickom jazyku na čo najvyššej úrovni a aby nadobudli prehľad o kultúre a reáliách anglicky hovoriacich krajín. Našou ambíciou je poskytnúť študentom také jazykové vzdelanie, ktoré im umožní ľahší postup na vysoké školy, ako i lepšie uplatnenie sa na trhu práce nielen na Slovensku, ale i v zahraničí.

  Ak študent počas školského roka nedostatočne pochopí učivo na hodinách alebo dlhodobejšie chýba, k dispozícii sú konzultácie, na ktorých sa môže zúčastniť po dohode s učiteľom.

  Veľkou odmenou a ocenením našej práce sú pre nás úspechy našich študentov, ktorí nás každoročne reprezentujú v rôznych súťažiach v anglickom jazyku (recitačná súťaž, olympiáda v anglickom jazyku, celoslovenská súťaž o najlepšiu esej v anglickom jazyku, súťaž v písaní originálnej prózy a poézie), ale rovnako nás teší aj záujem študentov o kultúru anglicky hovoriacich krajín, ich práca v krúžkoch a spolupráca na príprave rôznych podujatí našej školy.

  Anglická PK patrí dosiahnutými výsledkami a úspechmi dlhodobo medzi najúspešnejšie PK na našej škole. Úroveň anglického jazyka vysoko presahuje slovenský priemer. Takéto úspechy sa však dajú docieliť len po skĺbení práve hore menovaných faktorov. Aj v budúcnosti spravíme všetko preto, aby sme si toto výnimočné postavenie zachovali.

 • Eseje

  Zdokonaleniu sa v písomnom prejave napomáhajú eseje, ktoré študenti musia každý polrok vypracovať na vopred zadanú tému a čitateľské denníky vypracovávané dvakrát do roka, prostredníctvom ktorých sa študenti zlepšujú nielen v písomnom prejave, ale aj v porozumení písaného umeleckého textu. Okrem toho študenti priebežne pracujú na rôznych projektoch, musia absolvovať bežné vedomostné previerky a študenti ročníkov kvarta a vyššie aj zriaďovateľské testy z anglického jazyka.

 • Oxfordský certifikát

  Naši oktaváni majú možnosť získať Oxfordský certifikát, ktorý je celosvetovo uznávaný. Tento prestížny certifikát je rovnocenný so známejším Cambridgeským certifikátom a jeho držiteľom umožňuje lepšie uplatnenie na pracovnom trhu, ako aj možnosť prijatia na slovenské i zahraničné vysoké školy i univerzity bez prijímacích pohovorov z anglického jazyka.

  Súkromné gymnázium Mercury získalo ako prvá inštitúcia na Slovensku od Oxford Language Centre licenciu, ktorá nás oprávňuje organizovať skúšky, na základe ktorých sa udeľujú certifikáty rôznej úrovne.

  Študenti ôsmeho ročníka sú pod vedením našich pedagógov celoročne pripravovaní na tieto skúšky a podľa vedomostnej úrovne sú zaradení na úroveň obťažnosti 3, 4 alebo 5.

  Samotné skúšky sa skladajú z dvoch častí – písomnej a ústnej. V rámci písomnej časti musia uchádzači splniť úlohy, ktoré sú rozdelené do štyroch skupín – počúvanie, gramatika a slovná zásoba, esej a čítanie s porozumením. Ústna časť sa skladá z troch častí – študenti sa musia predstaviť a súvisle o sebe rozprávať, nahlas prečítať vopred daný text a zodpovedať pripojené otázky, poslednou časťou ústnej skúšky je konverzácia na vybranú tému.

  Sme hrdí na to, že naši maturanti patria v celosvetovom hodnotení každoročne medzi najúspešnejších uchádzačov. Nie je ničím mimoriadnym, ak naša škola dosiahne 100%-nú úspešnosť, čo je dôkazom dobrej pripravenosti našich maturantov a potvrdzuje kvalitu vyučovania anglického jazyka na našej škole. Naše vynikajúce výsledky neostali bez povšimnutia a Oxford Language Centre nám za ne vyjadrilo uznanie.

 • Štúdium na strednej škole v zahraničí

  Štúdium jazyka v krajine, kde sa týmto jazykom hovorí, prináša našim študentom neuveriteľne rýchly pokrok, komplexné a trvalé poznatky, cenné životné skúsenosti, neopakovateľné zážitky a veľa nových priateľov z najrôznejších kútov sveta. Štúdium v sebe zahŕňa štvrťročný, polročný alebo ročný študijný program odborných predmetov. Môžu sa ho zúčastniť žiaci vo veku 11-19 rokov.

  Študenti súkromného gymnázia Mercury s veľkou obľubou využívajú možnosť štúdia v zahraničí, nakoľko vďaka intenzívnej jazykovej príprave na našej škole sú otvorení, komunikatívni, zruční a pripravení vykročiť do sveta už v mladom veku.

 • Výsledky v súťažiach

  Školský rok 2015/2016:

    • Európska prekladateľská súťaž Juvenes Translatores:
       • školské kolo – 22.09.2015 – do medzinárodného kola postúpili:
          • Ľubomír Furinda – 4.B
          • Igor Hrtko – 4.B
          • Michal Pietor – Oktáva C
          • Tadeáš Paule – Sexta C
       • medzinárodné kolo – 26.11.2015 – výsledky (február 2016)
   • Recitačná súťaž Shakespeare Memorial:
      • školské kolo – 18.11.2015 – do národného kola postúpili:
         • Adam Daniš (prima) – próza
         • Mia Hatinová (prima) – poézia
         • Eliška Lapšanská (tercia) – próza
         • Tereza Spáčilová (kvarta) – poézia
         • Adam Schwarcz (sexta) – próza
         • Dávid Paška (sexta) – poézia
         • Nina Majerová (1.B) – vlastná tvorba – poézia
      • celoslovenské kolo – 02.12.2015 – umiestnenia:
         • Nina Majerová – 2. miesto
         • Dávid Paška – 2. miesto
         • Tereza Spáčilová – 3. miesto
     • Olympiáda v anglickom jazyku:
        • školské kolo – 13.11.2015 – do obvodného kola postúpili:
           • Mia Hatinová – kategória 1A
           • Tereza Spáčilová – kategória 1B
           • Tadeáš Paule – kategória 2A
           • Ľubomír Furinda – kategória 2C1 – postup do krajského kola
           • Patrik Moštenický – kategória 2C2
        • obvodné kolo – 13. a 14.01.2016 – umiestnenia:
           • Tereza Spáčilová – 2. miesto
           • Tadeáš Paule – 1. miesto – postup do krajského kola
           • Patrik Moštenický – 2. miesto
       • krajské kolo – Tadeáš Paule, Ľubomír Furinda – účasť

  Školský rok 2014/2015:

   • Európska prekladateľská súťaž Juvenes Translatores:
      • školské kolo – 13.10.2014 – účastníci:
         • Nicolas Fégl
         • Sara Shabani
         • Katarína Potočová
         • Michaela Mojtová
     • Recitačná súťaž Shakespeare Memorial:
        • školské kolo – 21.11.2014 – do národného kola postúpili:
           • Sára Sýkorová (sekunda) – próza
           • Eliška Lapšanská (sekunda) – poézia
           • Tereza Spáčilová (tercia) – próza
           • Ivan Potoč (5.B) – poézia
           • Nina Majerová (tercia) – vlastná tvorba – poézia
        • celoslovenské kolo – 03.12.2014 – umiestnenia:
           • Nina Majerová – 3. miesto
       • Olympiáda v anglickom jazyku:
          • školské kolo – 05.12.2014 – do obvodného kola postúpili:
             • Martin Mojto – kategória 1A
             • Michaela Gurská – kategória 1B
             • Tadeáš Paule – kategória 2A
             • Nisha Chawhanová – kategória 2B
             • Robert Rompf – kategória 2C1 – postup do krajského kola
          • obvodné kolo – 14. a 15.01.2015 – umiestnenia:
             • Martin Mojto – 2. miesto
             • Michaela Gúrska – 1. miesto – postup do krajského kola
             • Tadeáš Paule – 1. miesto – postup do krajského kola
             • Nisha Chawhanová – 1. miesto – postup do krajského kola
          • krajské kolo – 10.02.2015 – umiestnenia:
             • Tadeáš Paule – 1. miesto – postup do celoslovenského kola
         • celoslovenské kolo – 01.04.2015:
            • Tadeáš Paule – 1. miesto