Predmety

    • Matematika

     Vedúca sekcie:
     Uherková Ľubomíra, Mgr. (matematika, fyzika)

     Členovia sekcie:
     Havrlent Štefan, Mgr. (matematika, informatika)

     Poslaním vyučovania matematiky je poskytnúť žiakom vedomosti a zručnosti umožňujúce úspešne pokračovať v štúdiu na vysokých školách všetkých smerov a riešiť problémy v praktickom živote.
     Výchovno-vzdelávací proces smeruje k tomu, aby si žiak osvojil určené fakty, pojmy a vzťahy medzi nimi, definície, terminológiu, frazeológiu a symboliku, metódy práce vlastné matematike a v súlade s osvojeným obsahom dosiahol zručnosti vo výpočtoch písomne i s použitím tabuliek, grafov a výpočtovej techniky; konštruovaní rovinných a priestorových útvarov; v ovládnutí algoritmov; vo formulácii výrokov pomocou symboliky a vo vyjadrovaní údajov graficky. Pri učení, získavaní zručností a pri praktickom uplatňovaní vedomostí a zručností si žiak zároveň rozvíja vnímanie, pozorovania, predstavivosti, obrazotvornosti; pamäť, myslenie a myšlienkové operácie.
     Všetci pedagógovia v sekcii matematiky si uvedomujú, že požiadavky momentálne platných učebných osnov sú pre niektorých študentov pomerne náročné.
     Realita je taká, že nielen študenti, ale aj generácia rodičov má z nášho predmetu obavy a často aj stres.
     S cieľom pomôcť študentom najmä v nižších ročníkoch získať k tomu logickému predmetu pozitívny vzťah, každý pedagóg pracuje v popoludňajších hodinách v rámci konzultácií so študentami, ktorí chýbali, alebo majú záujem si overiť, prípadne doplniť vedomosti získané na hodinách matematiky.
     Opravné písomné práce môžu napomáhať odbúrať stres pri písomných testoch z matematiky. Zo skúsenosti vieme, že niektorí jednotlivci v minulom školskom roku zneužili možnosť písať opravné písomky a prestali sa seriózne pripravovať v riadnych termínoch. Budeme spomínané prípady sledovať a následne ich riešiť.
     V školskom roku 2008/2009 sa začala výučba podľa nového školského vzdelávacieho programu. Zmeny sa prejavili v nových osnovách a v počtoch hodín, ktoré by podľa nášho názoru mali znížiť stres u žiakov.
     Vo vyšších ročníkoch je znížená dotácia hodín povinného učiva. Žiaci so záujmom o matematiku majú možnosť zvoliť si rozšírené vyučovanie matematiky .
     Cieľom matematiky na nižšom stupni je, aby žiak získal schopnosť používať matematiku v svojom budúcom živote. Matematika má rozvíjať žiakovo logické a kritické myslenie, schopnosť argumentovať a komunikovať .

     Našich študentov podporujeme a pomáhame im aktívne sa zapojiť do rôznych súťaží ,ktoré nielen prispievajú k popularizácii matematiky , ale aj učia deti súťaživosti a tvorivému riešeniu matematických úloh a problémov.

     MATEMATICKÝ KLOKAN
     Je najväčšia matematická súťaž na svete aj na Slovensku. Vlani riešilo jej úlohy viac ako 5,5 milióna žiakov zo 46 krajín sveta. Na Slovensku 77 763 žiakov z 1 386 škôl!

     MAKS
     MAKS je veľká matematická súťaž pre všetkých študentov malého i veľkého gymnázia. MAKS je v mnohom odlišný od ostatných matematických súťaží. Nie je ani ťažký, a rozhodne nie je určený iba matematickým talentom. V tomto školskom roku dokonca prináša množstvo noviniek! Napríklad voliteľné úlohy a zaujímavosti z histórie.

     MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA
     Matematická olympiáda je určená žiakom základných škôl, osemročných gymnázií a žiakom stredných škôl. Organizuje sa v 5 kolách: domácom, školskom, okresnom, krajskom a celoštátnom. Celoštátne kolo MO sa organizuje v najvyššej kategórii A. Žiaci, ktorí dosiahnu na CK MO najlepšie výsledky, reprezentujú SR na Medzinárodnej matematickej olympiáde (IMO) a Stredoeurópskej matematickej olympiáde (MEMO).

     PYTAGORIÁDA
     Pytagoriáda je matematická súťaž, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas za ktorý žiaci vypočítajú dané príklady. Za správnosť a za čas vypočítaných príkladov sa prideľujú príslušné body. Výsledné hodnotenie bodov sa teda skladá z dvoch položiek, z bodov za správnosť a z bodov za čas. Účastníkmi vyššieho kola súťaže môžu byť len žiaci, ktorý úspešne absolvovali nižšie kolo súťaže.

     Sekcia matematiky praje všetkým študentom veľa úspechov v tomto školskom roku, menej stresu, nech sa všetkým žiakom podarí splniť vytýčené ciele v budúcom období.

    • Informatika

     Poslaním vyučovania informatiky na gymnáziu s osemročným štúdiom je naučiť žiakov základné pojmy, postupy a prostriedky informatiky, budovať informatickú kultúru, t.j. vychovávať k efektívnemu využívaniu prostriedkov informačnej civilizácie s rešpektovaním právnych a etických zásad používania informačných technológií a produktov. Toto poslanie by sa malo dosiahnuť spoločným pôsobením predmetu informatika a aplikovaním informačných technológií (IT) vo vyučovaní iných predmetov a v organizovaní a riadení školy.

     Cieľom vyučovania informatiky je sprístupniť základné pojmy a techniky používané pri práci s údajmi a pri tvorbe algoritmov a výpočtových procesov. Podobne ako matematika aj informatika v spojení s informačnými technológiami vytvára platformu pre všetky ďalšie predmety. V predmete informatika je potrebné dôkladnejšie sa zamerať na štúdium základných univerzálnych pojmov, ktoré prekračujú súčasné technológie. Dostupné technológie majú poskytnúť vyučovaniu informatiky široký priestor na motiváciu a praktické projekty.
     Vyučovanie informatiky sa uskutočňuje v počítačovej učebni formou cvičení, trieda sa delí na skupiny podľa príslušných predpisov o bezpečnosti práce. Pri deľbe na skupiny sa odporúča prihliadať na záujem a predchádzajúce vedomosti a zručnosti žiakov.
     Pri každej konkrétnej vyučovanej téme by si mal učiteľ uvedomiť, ktoré ciele informatiky sa daným učivom napĺňajú. Pri vyučovaní si treba uvedomiť obtiažnosť vysvetľovania istých abstraktných pojmov. Napr. je nesprávne vysvetľovať žiakom špecializované programy na organizovanie hierarchickej štruktúry adresárov a súborov, ak žiaci nemajú žiadnu skúsenosť nielen so súbormi a adresármi, ale ani s manipuláciou s nimi. Priveľké zdôrazňovanie technických detailov, ktoré vyplývajú z dnešných obmedzení, a ich povyšovanie na základné princípy (mená súborov do 8 znakov, prípony a iné anachronizmy z MS DOS), je zavádzajúce.
     Do vyučovania je potrebné zaradiť exkurziu do moderne vybavených laboratórií, na výstavy, resp. zúčastniť sa dní otvorených dverí na podujatiach, kde sa môžu študenti oboznámiť s najnovším technickým a programovým vybavením a spôsobmi využitia, ale aj zneužitia informácií.
     V škole sa môže používať len legálne nadobudnutý software. Je neprípustné, aby sa vo vyučovaní používal, resp. predvádzal software nadobudnutý porušením licenčných a autorských práv. Tým by sa nemohol dosiahnuť jeden zo základných výchovných princípov a tiež jeden zo všeobecných cieľov informatiky vo vzdelaní – naučiť sa rešpektovať intelektuálne vlastníctvo. Predmet informatika musí vychovávať právne vedomie v súvislosti s IT.
     Optimalizácia procesu vyučovania si vyžaduje vzhľadom na rýchly vývoj informačných technológií, aby učiteľ neustále študoval nové trendy v predmete, navštevoval semináre, konferencie, prednášky, zúčastňoval sa školení, sledoval odborné a pedagogické publikácie. Informatika, informačné technológie a výpočtová technika patria medzi oblasti, ktoré sa v súčasnej dobre vyvíjajú najdynamickejšie a ich napredovanie si vyžaduje neustále dopĺňanie si vedomostí v danej oblasti. Tomu sa prispôsobuje aj naša výučba, ktorá sa zameriava na jednotlivé oblasti využitia počítačov v bežnej praxi.
     V nižších ročníkoch je predmetom záujmu oboznámenie sa s počítačom, jeho hlavnými časťami, základným programovým vybavením, ako aj naučiť sa počítač, ako výborný nástroj, využívať pri spracovaní informácií textových, obrazových a zvukových. Práca s internetom, ktorý ponúka široké spektrum informácií, patrí tiež k neodmysliteľnej súčasti výučby v zmysle orientácie, spracovania a ďalšieho uchovávania informácií získaných z webu. Dôležitou časťou výučby informatiky je aj práca v rôznych aplikačných programoch, slúžiacich na spracovanie údajov, textov a grafiky. Vo vyšších ročníkov sa venujeme tvorbe internetových stránok a grafickým programom, ktoré je možné pri tvorbe stránok použiť na zatraktívnenie grafickej úpravy stránky. Zároveň sa uskutočňuje aj výučba programovania a algoritmizácie v rôznych programovacích jazykoch.

     Informatika ako vyučovací predmet si kladie za úlohu naučiť študentov správne pracovať s počítačom, vyhľadávať, triediť, spracovať, uchovávať a publikovať informácie rôzneho charakteru, ako aj rozvíjať algoritmické a logické myslenie študentov.

    • Slovenský jazyk

     „Čítanie sú otvorené dvere do čarovného sveta“
     /Mauriac/

     Vedúca sekcie:
     Trnková Linda, Mgr. (slovenský jazyk, estetická výchova, dejiny umenia)

     Členovia sekcie:
     Baran Daniel, Mgr. (slovenský jazyk)
     Grešková Jana, Mgr. (slovenský jazyk)
     Babják Juraj, Mgr. (umenie a kultúra)

     Čitateľa tak máločo silno poznačí ako prvá kniha, ktorá si otvorí cestu k jeho srdcu. Tie prvé obrazy, ozveny slov, o ktorých sme si mysleli, že sú už dávno zabudnuté, nás sprevádzajú po celý život a vytesávajú nám do pamäti palác, do ktorého sa skôr či neskôr vrátime…
     Každá kniha, každý zväzok má dušu. Dušu človeka, ktorý ju napísal, a dušu ľudí, ktorí ju čítali, žili a snívali pri nej. Vždy keď sa kniha dostane do iných rúk, zakaždým, keď niekto kĺže pohľadom po jej stránkach, jej duch rastie a mocnie. Každá kniha bola kedysi najlepším priateľom nejakého človeka…
     Aj takýto vzťah sa snažíme vzbudiť, vypestovať a ďalej ho rozvíjať a podporovať v súčasných mladých ľuďoch – našich študentoch. Cez príbeh, text, ich učíme porozumieť pravidlám, úskaliam, kráse, rôznorodosti slovenského jazyka. Je to hra so slovíčkami – lexikológia, jej tvarmi a mnohorakosťou – morfológia, správnym poskladaním „skladačky“ viet – syntax a nakoniec jej akousi estetickou formou – štylistikou. Našim cieľom je zdolať tieto jednotlivé úrovne – výstupy a udomácniť sa v nich, osvojiť si materinský jazyk slovom aj písmom. Hodinou slovenčiny sa tento „film“ nekončí, skôr naopak, naberá na intenzite, sýtosti. Cesta sa rozbieha k recitácii, k vlastnej tvorbe, do knižníc a divadiel, ktoré sa stali malou tradíciou nášho gymnázia, Súkromného gymnázia Mercury.

     Estetická výchova a dejiny umenia sú spestrením, zatraktívnením času stráveného v škole. Sú hodinami, kde študent môže prejaviť svoj vkus, estetické cítenie, vnímanie krásy. Z teórie sú oboznámení s dejinami výtvarného, hudobného, filmového a divadelného umenia jednotlivých umeleckých slohov historických etáp dejín ľudstva. Hodiny dokresľujú práce s rozličnými materiálmi rozličných techník, filmová prezentácia, diskusie, návštevy kultúrnych zariadení… a v neposlednom rade organizácia vlastných projektov, výstav, spoločenských akcií… Taký náš „malý-veľký“ farebný merkurácky svet… Lebo tam, kde sa maľuje, tam sa aj čaruje.

    • Ekonomické predmety

     Vedúci sekcie:
     Barna Denis, Mgr.

     Člen sekcie:
     Barna Richard, Ing.

     V týchto predmetoch ide o oboznámenie sa študentov so základnými ekonomickými pojmami a kategóriami. Študenti si počas štúdia osvoja požadované vedomosti, zručnosti a v niektorých oblastiach i návyky, ktoré budú potrebovať vo svojej budúcej hospodárskej praxi. Mnoho našich študentov po skončení školy odchádza študovať na ekonomické fakulty a tu im škola dáva základ pri orientácii sa v základných pojmoch a lepšiu východiskovú základňu oproti ostatným študentom.
     Svoje teoretické vedomosti si môžu overiť a vyskúšať aj v praxi pri vedení fiktívnej firmy, ktorá každý rok na škole pôsobí.

     Ekonómia je veda o tom, ako spoločnosť využíva vzácne zdroje na výrobu užitočných statkov a ako ich rozdeľuje medzi rozličné skupiny obyvateľstva.
     Predmet ekonómie je veľmi široký a dá sa rozčleniť na dve roviny poznania a pre jej pochopenie je potrebné poznať obe. Sú to mikroekonómia a makroekonómia.
     Študenti sa na predmete ZÁKLADY EKONÓMIE oboznamujú so zaujímavými témami ako sú peniaze, inflácia, konkurencia, nezamestnanosť, dopyt, ponuka a iné.

     Marketing je proces, v ktorom jednotlivci a skupiny získavajú prostredníctvom vytvárania a výmeny produktov a hodnôt s inými to, čo potrebujú a čo chcú.
     Medzi hlavné a kľúčové pojmy marketingu patria najme potreby, želania, trh, produkty, výmena a transakcia.
     Študenti sa na predmete MARKETING zaoberajú s praktickými témami ako napríklad cena, distribúcia, reklama, podpora predaja, osobný predaj atď.

     Pojem manažment je odvodený od anglického slova „to manage“, čo znamená viesť, riadiť, ovládať. Manažment bol pôvodne definovaný ako „umenie riadiť podnikovú činnosť“, resp. „umenie dosiahnuť stanovené ciele organizácie.“
     V súčasnosti sa s pojmom manažment stretáme v dvoch pojmových podobách, a to v jeho funkčnej podobe a inštitucionálnej podobe.
     Študenti majú možnosť na predmete MANAŽMENT bližšie spoznať témy ako sú organizácia v podniku, personalistika, rozvoj podniku, finančné hospodárenie a podobné.

     V rámci tejto sekcie sa vyučujú nasledovné predmety:

     Základy ekonómie – 5. ročník osemročného gymnázia a 1. ročník bilingválneho štúdia
     Marketing – 6. ročník
     Manažment – 7. ročník
     Seminár z ekonómie – 7. a 8. ročník

    • Jazyky

     Anglický jazyk

     Vedúci sekcie:

     Členovia sekcie:
     Barna Denis, Mgr.
     Barnová Silvia, PaedDr., PhD.
     Antalová Monika, PaedDr.

     Zahraniční lektor:
     Hewitt-Cruz Fredrico
     David Sloan

     Význam anglického jazyka narastá každým rokom. Tretina populácie našej planéty ovláda anglicky jazyk, či už ako svoj materinský jazyk alebo ako jazyk, ktorý sa učia. Súkromné gymnázium Mercury si je plne vedomé špecifického postavenia tohto jazyka, a preto robí všetko v záujme toho, aby sa jazykové vyučovanie každoročne zdokonaľovalo, inovovalo a hlavne prispôsobovalo potrebám spoločnosti i študentov samotných. Preto už v školskom roku 2005/2006 zaviedlo vyučovací predmet etická výchova v anglickom jazyku.
     Na hodinách anglického jazyka sa zameriavame na rozvoj všetkých jazykových zručností (rozprávanie, čítanie, písanie a počúvanie), pre ktoré je nevyhnutné moderné technické vybavenie jazykových učební i interaktívne učebnice. V rámci vyučovania taktiež používame rôzne časopisy, literárne texty, hry, cudzojazyčné filmy a iné pomocné materiály.
     Neodmysliteľnou súčasťou sekcie anglického jazyka sú zahraniční lektori, ktorí sú medzi študentmi mimoriadne obľúbení. Nakoľko si za cieľ kladieme pripraviť našich študentov tak, aby boli schopní bez problémov pohotovo a správne komunikovať v zahraničí, sú pre nás veľkým prínosom.
     Jazyková príprava našich študentov je náročná, smeruje k tomu, aby po ukončení osemročného štúdia na našej škole mali absolventi ústny i písomný prejav v anglickom jazyku na čo najvyššej úrovni a získali Oxfordský certifikát, na ktorý vlastní Súkromné gymnázium Mercury licenciu, a aby nadobudli prehľad o kultúre a reáliách anglicky hovoriacich krajín. Našou ambíciou je poskytnúť študentom také jazykové vzdelanie, ktoré im umožní ľahší postup na vysoké školy, ako i lepšie uplatnenie sa na trhu práce nielen na Slovensku, ale i v zahraničí.
     Zdokonaleniu sa v písomnom prejave napomáhajú eseje, ktoré študenti musia každý polrok vypracovať na vopred zadanú tému a čitateľské denníky vypracovávané dvakrát do roka, prostredníctvom ktorých sa študenti zlepšujú nielen v písomnom prejave, ale aj v porozumení písaného umeleckého textu. Okrem toho študenti priebežne pracujú na rôznych projektoch, musia absolvovať bežné vedomostné previerky a študenti ročníkov kvarta a vyššie aj zriaďovateľské testy z anglického jazyka.
     Ak študent počas školského roka nedostatočne pochopí učivo na hodinách alebo dlhodobejšie chýba, k dispozícii sú konzultácie, na ktorých sa môže zúčastniť po dohode s učiteľom.
     Veľkou odmenou a ocenením našej práce sú pre nás úspechy našich študentov, ktorí nás každoročne reprezentujú v rôznych súťažiach v anglickom jazyku (recitačná súťaž, olympiáda v anglickom jazyku, celoslovenská súťaž o najlepšiu esej v anglickom jazyku, súťaž v písaní originálnej prózy a poézie), ale rovnako nás teší aj záujem študentov o kultúru anglicky hovoriacich krajín, ich práca v krúžkoch a spolupráca na príprave rôznych podujatí našej školy.
     V školskom roku 2009/2010 sme sa rozhodli zorganizovať prvý ročník tzv. spelling competition, t.j. celoškolská súťaž v hláskovaní slov. Záujem zo strany študentov predčil naše očakávania a zaviazal nás k organizovaniu tejto súťaže aj v nasledujúcich školských rokoch. V budúcnosti by sme chceli zaviesť aj ďalšie inovatívne prvky v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu.
     Anglická sekcia patrí dosiahnutými výsledkami a úspechmi dlhodobo medzi najúspešnejšie sekcie na našej škole. Úroveň anglického jazyka vysoko presahuje slovenský priemer. Takéto úspechy sa však dajú docieliť len po skĺbení práve hore menovaných faktorov. Aj v budúcnosti spravíme všetko preto, aby sme si toto výnimočné postavenie zachovali.

     Oxfordský certifikát
     Podobne ako v minulosti aj tento školský rok majú naši oktaváni možnosť získať Oxfordský certifikát, ktorý je celosvetovo uznávaný. Tento prestížny certifikát je rovnocenný so známejším Cambridgeským certifikátom a jeho držiteľom umožňuje lepšie uplatnenie na pracovnom trhu, ako aj možnosť prijatia na slovenské i zahraničné vysoké školy i univerzity bez prijímacích pohovorov z anglického jazyka.
     Súkromné gymnázium Mercury získalo ako prvá inštitúcia na Slovensku od Oxford Language Centre licenciu, ktorá nás oprávňuje organizovať skúšky, na základe ktorých sa udeľujú certifikáty rôznej úrovne.
     Študenti ôsmeho ročníka sú pod vedením našich pedagógov celoročne pripravovaní na tieto skúšky a podľa vedomostnej úrovne sú zaradení na úroveň obtiažnosti 3, 4 alebo 5. Samotné skúšky sa skladajú z dvoch častí – písomnej a ústnej. V rámci písomnej časti musia uchádzači splniť úlohy, ktoré sú rozdelené do štyroch skupín – počúvanie, gramatika a slovná zásoba, esej a čítanie s porozumením. Ústna časť sa skladá z troch častí – študenti sa musia predstaviť a súvisle o sebe rozprávať, nahlas prečítať vopred daný text a zodpovedať pripojené otázky, poslednou časťou ústnej skúšky je konverzácia na vybranú tému.
     Sme hrdí na to, že naši maturanti patria v celosvetovom hodnotení každoročne medzi najúspešnejších uchádzačov. Nie je ničím mimoriadnym, ak naša škola dosiahne 100%-nú úspešnosť, čo je dôkazom dobrej pripravenosti našich maturantov a potvrdzuje kvalitu vyučovania anglického jazyka na našej škole. Naše vynikajúce výsledky neostali bez povšimnutia a Oxford Language Centre nám za ne vyjadrilo uznanie.
     Dúfame, že možnosť získania tohto certifikátu zvýši vašu chuť do štúdia anglického jazyka a taktiež sa po absolvovaní našej školy budete môcť pochváliť tým, že ste oxfordské skúšky úspešne absolvovali a ste držiteľmi Oxfordského certifikátu.

     Úspechy našich študentov v školskom roku 2009/2010

     Recitačná súťaž v anglickej próze a poézii školské kolo z 07/12/2009:
     1.miesta:

     Tercia:Majlinda Meta- poézia
     Kvarta: Dominík Ivan- próza
     1B: William Behran- poézia

     Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť na školskom kole súťaže!
     Víťazom školského kola prajeme veľa úspechov v tohtoročnej súťaži v Decembri.
     English Department SG Mercury

     BLAHOŽELÁME!!!
     CONGRATULATIONS !!!

     ENGLISH OLYMPICS RESULTS 2009/2010:
     Dňa 3/12/2009 prebehlo školské kolo olympiády v anglickom jazyku:

     Víťazi:
     Kategória 2E
     1.miesto – Suhanyi Tomáš (kvarta)
     2.miesto – Rompf Lukáš (kvarta)
     3.miesto – Potoč Ivan (kvarta)

     Nemecký jazyk

     “Jazyk je prejavom ducha každého národa.”

     Vedúci sekcie:
     Baran Daniel, Mgr.

     Členovia sekcie:
     Grešková Jana, Mgr.
     Ondíková Lenka, PhDr.
     Steininger Gudrun

     Zahraničný lektor:
     Gudrun Telge, koordinátorka DSD1 a DSD2 programov pre Slovenskú republiku

     V školskom roku 2012/2013 majú študenti možnosť prihlásiť sa na získanie nemeckého jazykového certifikátu DSD 1 a DSD2. DSD1 škola ponúka pre študentov sexty až oktávy, DSD2 pre študentov oktávy, ktorí už získali DSD1 certifikát.
     V predchádzajúcom šk. roku získali trinásti študenti certifikát DSD1 a dvaja študenti DSD2 na úrovni C1.
     Okrem iného sa aktívne zúčastníme nemeckej olympiády, recitačnej súťaže a iných mimoškolských aktivít.

     Súkromné gymnázium Mercury vychováva zo svojich študentov moderných Európanov. Ak chceme kráčať s dobou, nesmieme zabúdať na potrebu intenzívneho štúdia cudzích jazykov. Ako malá krajina potrebujeme medzinárodnú podporu a to nejde bez najvýznamnejších jazykov sveta. Na škole sa ruka v ruke vyučujú dva cudzie jazyky – nemčina a angličtina.
     Nemecký jazyk v dnešnej dobe nesporne patrí medzi najrozšírenejšie svetové jazyky. Na našej škole sa vyučuje nemčina štyrikrát do týždňa, pričom študenti sú rozdelení na začiatku školského roka do rôznych jazykových skupín podľa vedomostnej úrovne. Toto delenie zabezpečuje adekvátny prístup zo strany pedagóga a promptné reagovanie na hodinách nemeckého jazyka.
     Predmetová komisia nemeckého jazyka sa neustále snaží inovovať niektoré zaužívané metódy a formy vyučovania a primeť žiakov k tomu, aby sa aktívne zapájali do rôznych recitačných súťaží, vytvárali projekty na medzinárodnej úrovni a v neposlednom rade je našou snahou ešte viac skvalitniť vyučovací proces v jednotlivých vedomostných skupinách.
     Cieľom vyučovacích hodín je dôsledne pripraviť každého študenta na vyššiu úroveň komunikačnej zručnosti, v septime a oktáve môže zdatný nemčinár absolvovať Nemecký jazykový diplom II, ktorý je medzinárodne uznávaný a otvára cestu k ďalšiemu napredovaniu a vzdelaniu.
     Ústna zložka a písomný prejav sú na hodinách nevyhnutné. Popri dôležitosti konverzácií je na SGM už niekoľkoročná tradícia písania esejí v stanovených termínoch. Študenti všetkých ročníkov odovzdávajú dvakrát do roka na vopred určenú tému eseje, ktoré tvoria výraznú časť ich polročného hodnotenia. Pomocou týchto esejí si študenti zväčšujú slovnú zásobu, no sú i nútení si vytvárať vlastné názory na niektoré závažné spoločenské problémy. Spätnou väzbou je pre nich usmernenie vyučujúceho a upozornenie na chyby, ktorých sa v práci dopustili. Rozsah esejí je v jednotlivých ročníkoch rozdielny, hodnotí sa predovšetkým gramatika, lexikálne vyjadrenie a dostatočné obsahové uchopenie témy.
     Okrem klasických textových materiálov sú súčasťou vyučujúcich hodín aj rôzne audiovizuálne pomôcky s účelom ľahšieho osvojenia si jazyka. Nevyhnutnou zložkou pri učení sa nemeckého jazyka je počúvanie textu s porozumením, následná kooperácia medzi učiteľom a študentom, pričom vyučujúci kladie vyplývajúce otázky z počutej CD nahrávky a očakáva okamžitú reakciu študenta. Vyučovacia hodina nadobúda charakter kvalitnejšieho motivačného procesu, študent si jednoduchšie prehĺbi gramatické väzby, pričom dôsledne vníma výslovnosť nemecky hovoriaceho a spätne sa taktiež usiluje o bezchybný prejav.
     Vzácnosťou na hodinách je striedanie slovenského učiteľa s nemeckým lektorom. Snažíme sa už od prímy viesť študentov k tomu, aby vyučovanie prebiehalo výlučne v nemeckom jazyku, všetci musia vnímavo počúvať výklad nového učiva, aby si touto formou zautomatizovali nové gramatické pojmy a zapamätali čo najviac pokynov vyučujúceho v danom jazyku. Práve vďaka kvalifikovaným nemeckým lektorom sa nám darí zvyšovať úroveň dosiahnutých vedomostí, najmä s dôrazom na najstarších študentov, kde práve s lektormi konverzujú na najrôznejšie témy, čím sú vedení k samostatnému vystupovaniu a tvorbe vlastného názoru.
     Študenti sa učia slovnú zásobu nielen z učebníc, rôznych textových materiálov a nemeckých časopisov „Hurra“ a „Juma“, ale aj zábavnou piesňovou formou. Nemecká pieseň v podaní študentov mladších aj starších sa už niekoľkokrát stretla s pozitívnym ohlasom aj na rôznych školských akciách, ako napr. Vianočnej besiedke.
     Záujem o nemecký jazyk rozširujeme aj prostredníctvom každoročných výletov do nemecky hovoriacich krajín, kde spoznávame kultúru, tradície a zvyky Europánov.
     Výsledky a úsilie intenzívnej práce pedagógov sa úročia pri polročných a koncoročných zriaďovateľských testoch, v ktorých je obsahovou náplňou učivo predchádzajúceho obdobia. Súčasťou testov je text s porozumením, gramatika a slovná zásoba, ktorú študenti na hodinách preberali s vyučujúcim. Spomínané testy absolvujú študenti štvrtého až siedmeho ročníka. Výborný výsledok z týchto testov otvára študentovi dvere pre lepšiu známku, ale i pre lepšiu znalosť cudzieho jazyka.
     Ak študent počas školského roka nedostatočne pochopí učivo na hodinách alebo dlhodobejšie chýba, k dispozícii sú konzultácie, na ktorých sa môže zúčastniť po dohode s učiteľom.
     Učitelia nemeckého jazyka majú záujem o pestré vyučovacie hodiny, veľakrát striedajú rôzne metódy a formy s jediným cieľom, čo najlepšie pripraviť študenta a podporiť jeho záujem o štúdium nemeckého jazyka.

     Nemecký jazykový diplom druhého stupňa
     (Deutsches Sprachdiplom Stufe II – DSD)

     Súkromné gymnázium Mercury je poctené už niekoľko rokov intenzívne pripravovať študentov na Nemecký jazykový diplom II. Doteraz bola naša škola veľmi úspešná, mnohí maturanti uprednostnili certifikát pred maturitou z nemeckého jazyka.
     Historické medzníky SGM v oblasti DSD II:
     V školskom roku 2001/2002 sme získali štatút školy, ktorá má právo skúšať a hodnotiť KMK diplom. V tom istom školskom roku sa SGM zaradilo medzi najlepšie školy na Slovensku aj vďaka výsledkom skúšok KMK diplomu z nemeckého jazyka. Veľmi úspešný bol aj školský rok 2002/2003, keď naši oktaváni prešli skúškami diplomu KMK ako najlepší na Slovensku a diplomy si prevzali osobne z rúk p. veľvyslankyne SRN.
     Informácie a požiadavky na získanie certifikátu:
     Nemecký jazykový diplom druhého stupňa – Deutsches Sprachdiplom Stufe II prebieha pod záštitou Ministerstva kultúry a školstva Nemeckej spolkovej republiky.
     Požiadavky, ktoré sa kladú na žiakov a učiteľov, sú veľmi náročné. Žiaci musia zvládnuť počutý text s vysokým stupňom abstrakcie, musia zvládnuť čítaný text – vedieť rozumieť a orientovať sa v odbornej literatúre. Je tu ďalej požiadavka vedieť sa písomne i ústne, gramaticky správne, lexikálne a štylisticky zrozumiteľne vyjadriť – zvládnuť referát, seminárnu prácu a v neposlednom rade požiadavka disponovať primeranými vedomosťami o krajine, jej kultúre, ľuďoch a ich spôsobe života.
     Už od piateho ročníka sú študenti systematicky vedení a pripravovaní na možnosť absolvovať certifikát. Úspešnosť pri písomnej a ústnej časti skúšky je na našej škole každoročne veľmi vysoká, čo je zásluha samotných študentov, ale i pedagógov a nemeckých lektorov.
     V posledných rokoch máme ako lektorku na škole koordinátorku DSD certifikátu pre celé Slovensko, p. Gudrun Telge, ktorá si našu školu vybrala ako jedinú z celého Slovenska. I na tomto vidieť podporu zo strany nemeckých partnerov o podpore tomu projektu a jeho významu pre našich študentov.

     Beseda s veľvyslancom Nemeckej spolkovej republiky v priestoroch našej školy

     11. marca 2010 prišla na našu školu vzácna návšteva. Pozvanie prijal osobne veľvyslanec Nemeckej spolkovej republiky Jeho Excelencia Dr. Axel Hartmann. Charizmatický zástupca Nemecka na Slovensku besedoval so študentmi našej školy na rozličné témy. Medzi nosné body jeho príhovoru patrili partnerstvo oboch krajín, hospodárske vzťahy, vzdelanie, či história Nemecka. Práve na historické udalosti v Nemecku spred 30tich rokov nadviazal na projekt študentov školy 17. november 2009, počas ktorého sme prezentovali udalosti pred revolúciou.
     Neopomenul potrebu štúdia nemeckého jazyka, podporil záujem študentov o štúdium na nemeckých univerzitách. Posledné chvíle jeho návštevy patrili zápisu do školskej kroniky.
     Pánovi veľvyslancovi ďakujeme za príjemne strávené chvíle počas jeho návštevy u nás.

    • Spoločenskovedné predmety

     „Myseľ je ako padák. Funguje len, keď je otvorený.“ (Zig Ziglar)

     Vyučované predmety:
     DEJEPIS
     NÁUKA O SPOLOČNOSTI
     GEOGRAFIA
     ETIKA
     NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA
     ZÁKLADY EKONÓMIE
     MARKETING
     MANAŽMENT

     vedúci sekcie:
     Babják Juraj, Mgr., PhD. (dejepis)

     členovia sekcie:
     Barna Denis, Mgr. (ekonomické predmety)
     Barna Richard, Ing. (ekonomické predmety)
     Rosenberger Martin, Mgr. (dejepis, náuka o spoločnosti, etika)
     Slávik Juraj, Mgr. (geografia)
     Beníková Hana, Ing. Mgr. (náboženská výchova)

     Spoločenskovedné predmety ponúkajú našim žiakom všeobecný prehľad a pomáhajú im vytvoriť vlastnú hodnotovú orientáciu pre život. Hlavným cieľom našej sekcie je budovať ich svetonázor, ekonomické myslenie a občianske postoje. Vychovávajúc k tolerancii, úcte k ľudským právam, národnej kultúre, poznaniu svojej krajiny, humanite a k ochrane životného prostredia. Na hodinách sa učitelia zameriavajú nielen na vedomosti a pochopenie učiva, ale aj názory a postoje každého žiaka. Z tohto dôvodu kladieme dôraz aj na samostatnú projektovú činnosť žiakov a diskusie o problémoch súčasnosti. Žiaci musia pravidelne písať eseje zamerané na pochopenie prebraného učiva a jeho aplikáciu do bežného života.

     „Matematikom a chemikom môže byť iba niekto, avšak občanom a človekom je každý z nás.“

     DEJEPIS
     Dejepis je povinný vyučovací predmet, ktorý sa vyučuje v ročníkoch príma až septima, pričom v ročníkoch septima a oktáva si žiaci môžu zvoliť dejepisný seminár.
     V tomto predmete sa vyučujú svetové a slovenské dejiny. V bilingválnych triedach sa vyučuje v anglickom jazyku.
     Jeho hlavným cieľom je vytvárať a formovať historické poznanie žiakov prostredníctvom ktorého by boli žiaci schopní pochopiť minulosť a prítomnosť svojej krajiny. Historické poznanie je kľúčom k poznaniu súčasnosti a preto na vyučovanie dejepisu kladieme veľký dôraz už od prímy. Vyučovanie neprebieha iba formou výkladu učiteľa, ale hlavne aktívnou prácou žiakov na hodine s využitím internetu a iných moderných metód.

     NÁUKA O SPOLOČNOSTI
     Náuka o spoločnosti je povinný vyučovací predmet od prímy po sextu nášho osemročného gymnázia. V ročníkoch septima a oktáva si žiaci môžu zvoliť spoločenskovedný seminár.
     V predmete náuka o spoločnosti sú obsiahnuté základy psychológie, sociológie, práva, filozofie a politológie.
     Oboznamuje študentov so základmi vybraných spoločenských vied dôležitými pre ich orientáciu v psychologických, sociálno-právnych, ekonomických, politických a filozofických otázkach a vedieme ich k chápaniu vzájomných vzťahov medzi jednotlivcom a spoločnosťou, v duchu demokracie, slobody, spravodlivosti a humanity. Týmto sa má vyučovanie podieľať na mravnom, občianskom a intelektuálnom rozvoji žiakov, dotvárať ich všeobecné vzdelanie a prispievať k ich príprave na vysokoškolské štúdium. Dôležitou súčasťou nos-ky je príprava a prezentácia projektov na vybrané témy počas celého školského roka. Cieľom je aby predmet náuka o spoločnosti vytvárali aj sami žiaci a aby bol blízky ich potrebám.

     GEOGRAFIA
     Geografia je povinný predmet, ktorý sa vyučuje od prímy po septimu. V ročníkoch septima a oktáva sa tiež vyučuje ako seminárny predmet.
     Oboznamuje študentov so zákonitosťami a dejmi v prírodnej aj humánnej sfére.
     Cieľom predmetu je naučiť študentov chápať odlišnosti medzi jednotlivými kultúrami, vážiť si tradície rôznych národov a snažiť sa o spolužitie so všetkými národmi a národnosťami, v neposlednom rade vážiť si bohatstvo planéty Zem. Pritom je potrebné mať dostatočné vedomosti o svojej vlasti, vážiť si prostredie, v ktorom žijeme a zachovať si svoju kultúru a národnú identitu. Krédom školy vo vyučovacom predmete geografia je kladenie dôrazu na ochranu životného prostredia, kde každoročne škola zadáva eko-projekty z environmentalistiky a geoekológie (separovanie na škole, zber papiera, alternatívne zdroje energie). Naši žiaci venujú na hodinách veľký priestor projektovej činnosti a prezentácii získaných vedomostí. Škola tiež organizuje výchovno-vzdelávacie exkurzie do okolitej prírody, zoo a arboreta.

     ETICKÁ VÝCHOVA
     Etika je na našej škole povinný vyučovací predmet od prímy po sextu. V bilingválnych triedach sa vyučuje v anglickom jazyku.
     Cieľom predmetu etická výchova je vychovávať zrelú osobnosť s vlastnou identitou, hodnotovou orientáciou, úctou k človeku a k prírode, osobnosť schopnú spolupracovať a akceptovať národné hodnoty. Pripravuje mladých ľudí na život, aby raz ako dospelí prispeli k vytváraniu harmonických a stabilných vzťahov v rodine, na pracovisku, medzi spoločenskými skupinami, v národe a medzi národmi. V ročníkoch kvinta a sexta prebieha vyučovanie etickej výchovy aj v anglickom jazyku.

     EKONOMICKÉ PREDMETY
     V týchto predmetoch ide o oboznámenie sa študentov so základnými ekonomickými pojmami a kategóriami. Študenti si počas štúdia osvoja požadované vedomosti, zručnosti a v niektorých oblastiach i návyky, ktoré budú potrebovať vo svojej budúcej hospodárskej praxi.
     Predmet Základy ekonómie sa vyučuje v ročníku kvinta nášho gymnázia. Na tomto predmete sa žiaci oboznamujú s témami ako peniaze, inflácia, konkurencia, nezamestnanosť, dopyt a ponuka. Marketing žiaci navštevujú v sexte a zaoberajú sa praktickými témami ako napríklad cena, distribúcia, reklama, trh, distribúcia, podpora predaja a osobný predaj. Manažment sa vyučuje v ročníkoch septima a oktáva a študenti bližšie spoznajú témy ako sú organizácia podniku, personalistika, rozvoj podniku a finančné hospodárenie. Ekonomika je aj maturitným predmetom na našej škole a úspešne ho každý rok absolvuje aj väčšina našich oktávanov.

    • Prírodovedné predmety

  ,,Hlavné problémy sveta sú výsledkom rozdielu toho, akým spôsobom funguje príroda a akým spôsobom myslí človek.”Gregory Bateson

  Vedúca sekcie:
  Králičková Alena, RNDr. (biológia)

  Členovia sekcie:
  Bottlíková Renáta, Ing. (chémia)
  Uherková Ľubomíra, Mgr. (fyzika)

  Prírodné vedy majú pre život človeka zásadný význam. S ich základmi by sa mal oboznámiť každý moderný človek. Vedomosti z prírodných vied človek využíva na to, aby si zabezpečil dostatočné množstvo potravy, aby dal svetlo a teplo svojmu domovu, aby mohol liečiť svoje choroby, aby dôkladne preskúmal Zem a iné planéty, aby mohol zhotovovať stroje a prístroje, ktoré mu uľahčia prácu.

  Poslaním a náplňou prírodovedných predmetov nie je len spoznávanie okolitých zákonitostí sveta, ale tiež miesto a úloha človeka v ňom. Našich študentov vedieme nielen k spoznávaniu prírody, ale najmä k rešpektovaniu a ochrane nášho životného prostredia.

  Hlavným našim cieľom je priblíženie prírodovedných predmetov k bežnému životu a zintenzívnenie ich výchovného pôsobenia. Našou snahou je motivovať študentov tak, aby mali radosť a uspokojenie z procesu po

  Facebooktwitteryoutube