Slide background

PRÁVA A POVINNOSTI PROFESOROV

Profesor má právo:

 • očakávať, že študenti budú rešpektovať pravidlá spoločenského správania a Vnútorný poriadok SG Mercury
 • veriť, že žiaci navštevujú školu s cieľom dosiahnuť čo najlepšie študijné výsledky
 • veriť, že rodičia podporia každú pozitívnu snahu školy
 • očakávať priaznivé podmienky pre svoju prácu
 • tvorivo inovovať vyučovací proce

Profesor má povinnosť:

 • zaručiť kvalitu vzdelávania vo svojom predmete
 • pomáhať budovať medzipredmetové vzťahy
 • postupovať podľa osnov a tematických plánov
 • vytvárať priaznivú atmosféru pre výchovu a vzdelávanie
 • oboznámiť žiakov s pravidlami školy a účinne napomáhať ich dodržiavaniu
 • byť korektný voči žiakom
 • hodnotiť iba tie vedomosti, ktoré žiakom riadnym vysvetlením sprístupnil
 • na začiatku klasifikačného obdobia zverejniť témy a úlohy, ktoré sa budú hodnotiť, ako aj maximálny počet bodov, ktorý za ne možno získať
 • ihneď oznamovať žiakovi počet získaných bodov
 • poskytovať žiakom konzultácie v dohodnutom termíne
 • spolupracovať s rodičmi

PRÁVA A POVINNOSTI RODIČOV

Rodič má právo:

 • získavať na triednych aktívoch a informačných pohovoroch informácie o prospechu a správaní sa svojho dieťaťa
 • sledovať vývin orientácie školy a vyjadrovať svoj názor
 • mať prístup k dokumentom vydaných školou, ktoré sa priamo alebo nepriamo dotýkajú jeho dieťaťa
 • poznať účel, na ktorý sa použil jeho finančný príspevok
 • vo vopred dohodnutom termíne požiadať o rozhovor vyučujúceho, riaditeľstvo školy a zriaďovateľov

Rodič je povinný:

 • v plnom rozsahu dodržiavať podmienky stanovené v Zmluve o štúdiu
 • oboznámiť sa s Vnútorným poriadkom školy a viesť svoje dieťa k jeho dodržiavaniu
 • prevziať zodpovednosť za škody spôsobené jeho dieťaťom na majetku školy a spolužiakov
 • včas ospravedlňovať neprítomnosť svojho dieťaťa v škole
 • informovať triedneho profesora o zdravotnom stave dieťaťa, zvlášť, ak si situácia vyžaduje osobitnú pozornosť
 • zaujímať sa o prospech a správanie svojho dieťaťa
 • nenarušovať súkromie pracovníkov školy

PRÁVA A POVINNOSTI ŽIAKOV

Žiaci si osvojujú vedomosti a zručnosti, získavajú návyky, ktoré poskytuje stredná škola, pripravujú sa na tvorivú odbornú činnosť v povolaní.

Žiak má právo:

 • zúčastňovať sa podujatí, ktoré organizuje škola
 • používať pre svoje vzdelávanie všetky učebné pomôcky, ktorými škola disponuje
 • využívať konzultačné hodiny pre žiakov u ktoréhokoľvek profesora, aj keď ho neučí
 • obrátiť sa primeranou formou s problémami na triedneho profesora, na riaditeľku školy a na zriaďovateľov školy
 • poznať dokumentáciu, ktorá sa týka jeho osoby, pravidlá školy, ako aj následky za ich porušenie
 • vedieť počet bodov, ktorými sa hodnotia jeho študijné výsledky
 • opustiť budovu školy počas vyučovania s písomným súhlasom vyučujúceho alebo triedneho profesora
 • vyjadriť sa k práci profesora v celoročnej ankete, ktorá sa vyhodnotí na konci školského roka
 • podať návrh na zmenu vnútorného školského poriadku alebo návrh na zmenu činnosti školy prostredníctvom študentskej rady

Žiak má povinnosť:

 • rešpektovať pravidlá Vnútorného poriadku školy a ďalšie pokyny pracovníkov školy
 • dochádzať do školy pravidelne podľa rozvrhu hodín a zúčastňovať sa na vyučovaní všetkých povinných a voliteľných predmetov a oznámených akcií triedy, školy
 • prichádzať na vyučovanie tak, aby žiak 10 minút pred jeho začiatkom zaujal svoje miesto v triede
 • nosiť do školy školskú rovnošatu, udržiavať ju v čistote a v poriadku, byť čistý a vhodne upravený
 • prezúvať sa pri vstupe do budovy školy a vrchné oblečenie nechať v šatni
 • pri vstupe a odchode dospelej osoby do triedy pozdraviť povstaním
 • prinášať si na vyučovanie predpísané pomôcky a udržiavať ich v čistote
 • viesť si prehľadné poznámky z každej vyučovacej hodiny do zošita, z maturitných predmetov je kontrola zošitov súčasťou hodnotenia žiaka
 • správať sa na vyučovaní taktne a disciplinovane, pomáhať vyučujúcemu vytvárať v triede aktivizujúce prostredie, uplatňovať zásadu efektívnosti vo vyučovacom procese
 • byť zdvorilý k dospelým i k spolužiakom
 • udržiavať svoje miesto v čistote počas vyučovania a nechať ho v poriadku po skončení vyučovania
 • rešpektovať pravidlá uvoľňovania z vyučovania a ospravedlňovania absencie (pozri Pravidlá ospravedlňovania)
 • nahradiť zničený alebo stratený majetok školy, spolužiakov (vrátane učebníc)

Je zakázané:

 • nosiť, prechovávať, užívať nelegálne drogy, porušenie zákazu sa bude považovať za hrubé narušenie disciplíny
 • prinášať do školy a na školské podujatia alkohol, cigarety, cenné veci, vyššie peňažné čiastky a mravnosť ohrozujúce predmety
 • podvádzať pri skúškach (písomných i ústnych) s cieľom získať lepšie hodnotenie
 • podvádzanie pri písaní zriaďovateľských testov, odpisovanie, používanie nedovolených pomôcok, rozširovanie informácií a úloh zo zriaďovateľských testov, alebo akákoľvek nedovolená manipulácia s nimi
 • ničiť zariadenie a steny nálepkami, nápismi a nešetrným zaobchádzaním
 • vykláňať sa a pokrikovať z okien, sedieť na okenných parapetoch a radiátoroch
 • fajčiť v priestoroch školy a jej okolí
 • pozývať do školy kamarátov a cudzie osoby
 • s ohľadom na bezpečnosť žiakov pri príchode a odchode zo školy je zakázané prechádzať cez cestu mimo vyznačených prechodov; žiaci sú povinní používať podchod, nadchod pre chodcov
 • neoprávnene používať cudzie veci
 • počas vyučovania vrátane prestávok opúšťať budovu školy bez súhlasu vyučujúceho alebo triedneho profesora
 • prichádzať na vyučovanie a na školské podujatia bez rovnošaty, prezliekať sa do (z) rovnošaty v priestoroch školy
 • prinášať do školy a používať na vyučovaní svoje magnetofóny, diktafóny, walkmany, discmany a mobilné telefóny
 • nevhodne sa správať k spolužiakom, porušovať etické a morálne normy správania sa v škole
 • nosiť piercing kdekoľvek na tele z bezpečnostných, hygienických a estetických dôvodov
 • na všetky školské a mimoškolské akcie sprinášať zvieratá z bezpečnostných a hygienických dôvodov
 • Nedodržanie týchto zákazov bude mať vplyv na hodnotenie správania sa žiaka až po možnosť jeho vylúčenia zo školy.
Facebooktwitteryoutube
Copyright © 2014 Vzdelávací inštitút MERCURY v Bratislave