5-ročné bilingválne gymnázium v anglickom jazyku – študijný odbor 7902 J 74 (pre 8. a 9. ročník základných škôl)

Kritériá prijímania žiakov na 5-ročné bilingválne slovensko-anglické štúdium pre študijný odbor 7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium.

  • test z matematiky so zameraním na logické príklady
  • absolvovanie psychologických testov a individuálneho pohovoru zisťujúceho predpoklady žiaka pre bilingválne štúdium

Termín: 

Termín prijímacích skúšok bude zverejnený po schválení Ministerstvom školstva, v závislosti na aktuálnych COVID opatreniach. (predpokladaný termín marec 2022)

Prihlášku

Prihláška SGM

posielajte na mailovu adresu sgm@sgm.sk najneskôr do 31.1.2022

8-ročné gymnázium- študijný odbor 7902 J (pre 5. ročník základných škôl)

Kritériá prijímania žiakov na 8-ročné gymnaziálne štúdium pre študijný odbor 7902 J – gymnázium .

  • vedomostný test z matematiky (0-50 bodov)
  • vedomostný test zo slovenského jazyka (0-50 bodov),
  • výsledky žiaka (vysvedčenia, umiestnenia v súťažiach) počas štúdia na základnej škole (0-10 bodov)
  • psychologické testy a individuálny pohovor (0-10 bodov)

Termín:

Termín prijímacích skúšok bude zverejnený po schválení Ministerstvom školstva, v závislosti na aktuálnych COVID opatreniach. (predpokladaný termín máj 2022)

Prihlášku

Prihláška SGM

posielajte na mailovu adresu sgm@sgm.sk najneskôr do 31.3.2022