5-ročné bilingválne gymnázium v anglickom jazyku – študijný odbor 7902 J 74 (pre 8. a 9. ročník základných škôl)

Kritériá prijímania žiakov na 5-ročné bilingválne slovensko-anglické štúdium pre študijný odbor 7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium.

 • test z matematiky so zameraním na logické príklady
 • absolvovanie psychologických testov a individuálneho pohovoru zisťujúceho predpoklady žiaka pre bilingválne štúdium

P R I E B E H P R I J Í M A C Í C H S K Ú Š O K

Termín: 6. máj 2021

miestnosť č. 14 – miestnosť č. 15

 • od 09:00 hod – do 09:30 hod – registrácia
 • od 09:30 hod – do 10:30 hod – prijímací test z predmetu matematika
  (zameraný na logické myslenie)
 • od 10:35 hod – do 11:35 hod – psychologický test
 • od 11:35 hod – do 12:00 hod – prestávka/občerstvenie
 • od 12:00 hod – do 14:00 hod – individuálny rozhovor
 • Na registráciu je potrebné si priniesť:
  – podmienkou účasti na PP je negatívny COVID test žiaka/žiačky, ktorým sa preukáže pri vstupe do budovy Mercury School,
  – pozvánku,
  – kópia koncoročného vysvedčenia za školský rok 2019/2020 alebo kópia polročného vysvedčenia za školský rok 2020/2021 (ak nie je pripojená k prihláške),
  – doklad o úhrade manipulačného poplatku.

Manipulačný poplatok činí 35,- Eur. Uhradiť ho je potrebné bankovým prevodom na číslo účtu:
SK83 8330 0000 0024 0183 7521, Fio Banka Slovensko/variabilný symbol: rodné číslo žiaka/žiačky. Potvrdenie o úhrade predloží žiak/žiačka v deň prijímacích skúšok.

Dátum prijímačiek: 6.5.2021 a 12.5.2021

 

8-ročné gymnázium- študijný odbor 7902 J (pre 5. ročník základných škôl)

Kritériá prijímania žiakov na 8-ročné gymnaziálne štúdium pre študijný odbor 7902 J – gymnázium .

 • vedomostný test z matematiky (0-50 bodov)
 • vedomostný test zo slovenského jazyka (0-50 bodov),
 • výsledky žiaka (vysvedčenia, umiestnenia v súťažiach) počas štúdia na základnej škole (0-10 bodov)
 • psychologické testy a individuálny pohovor (0-10 bodov)

P R I E B E H P R I J Í M A C Í C H S K Ú Š O K
p r e 8 – r o č n é g y m n á z i u m / študijný odbor: 7902 J 00

Termín: 03. máj 2021

miestnosť č. 15

 • od 09:00 hod – do 09:30 hod – registrácia
 • od 09:35 hod – do 10:35 hod – vedomostný test z matematiky
 • od 10:35 hod – do 10:50 hod – prestávka, občerstvenie
 • od 10:50 hod – do 11:50 hod – vedomostný test z slov. jazyka
 • od 12:00 hod – do 13:00 hod – psychologický test
 • od 13:00 hod – do 14:00 hod – individuálny rozhovor
 • Na registráciu je potrebné si priniesť:

– podmienkou účasti na PP je negatívny COVID test žiaka/žiačky, ktorým sa preukáže pri vstupe do budovy Mercury School,
– pozvánku,
– doklad o úhrade manipulačného poplatku.

Manipulačný poplatok činí 35,- Eur. Uhradiť ho je potrebné bankovým prevodom na číslo účtu: SK83 8330 0000 0024 0183 7521, Fio Banka Slovensko/variabilný symbol: rodné číslo žiaka/žiačky. Potvrdenie o úhrade predloží žiak/žiačka v deň prijímacích skúšok.

Dátum prijímačiek: 3.5.2021 a 11.5.2021

 

Prihlášku

prihláška

posielajte na mailovu adresu sgm@sgm.sk najneskôr do 8.4.2021

alebo

prihlášku môžte podať aj elektronicky prostredníctvom EDUPAGE Vašej základnej školy.