Váž. rodičia/zákonní zástupcovia,

dovoľte, aby sme Vám zaslali podrobné informácie o stravovaní v školskej jedálni. Predpis platieb za stravu na obdobie v školskom roku 2022/2023 pre mesiace: JANUÁR 2023 – JÚN 2023.

 

Predpis stravného na obdobie mesiacov JANUÁR 2023 – JÚN 2023 pre ročníky:

  1. SZŠ a Súkromné gymnázium Mercury/gymnázium cudzie jazyky a bilingválne gymnázium/:

 

 

JANUÁR         2023                         suma za obedy /17 dní x 03,30,- Eur/                                   56,10,- EUR

__________________________________________________________

 

FEBRUÁR       2023                         suma za obedy /15 dní x 03,30,- Eur/                                      49,50,- EUR

__________________________________________________________

 

MAREC           2023                         suma za obedy /23 dní x 03,30,- Eur/                                      75,90,- EUR

__________________________________________________________

 

APRÍL              2023                         suma za obedy /16 dní x 03,30,- Eur/                                      52,80,- EUR

__________________________________________________________

MÁJ                2023                         suma za obedy /21 dní x 03,30,- Eur/                                      69,30,- EUR

__________________________________________________________

 

JÚN                 2023                         suma za obedy /22 dní x 03,30,- Eur/                                      72,60,- EUR

__________________________________________________________

Spolu CELKOVO k úhrade za mesiace JANUÁR 2023 – JÚN 2023:                                         376,20,- EUR

 

 

ÚHRADA STRAVNÉHO:

Stravné sa platí ZÁLOHOVO MESIAC VOPRED, v banke /vklad v hotovosti, na účet/ alebo prostredníctvom internetbankingu. Pri úhrade internetbankingom uvádzajte vždy i variabilný symbol – identifikačné číslo žiaka/žiačky. Stravné je potrebné mať uhradené mesiac vopred najneskôr k 25. dňu v mesiaci. V opačnom prípade nebude môcť byť žiak/žiačka na obed prihlásený/prihlásená.

Uvádzame i číslo účtu v tvare IBAN: CZ45 2010 0000 0025 0167 8361 (FIO BANKA), variabilný symbol: identifikačné číslo žiaka/žiačky.

Týždenný jedálny lístok nájdete umiestnený na recepcii školy, v priestore školskej jedálne, na web stránke školy, ako i v aplikácii EduPage.

ODHLÁSENIE ZO STRAVY:

Odhlásiť žiaka/žiačku zo stravy je možné deň vopred alebo v daný deň v čase max. do 08,10 hod. na recepcii školy – osobne, telefonicky na č. 02/6225 0007, e-mailom na: sgm@sgm.sk alebo prostredníctvom aplikácie EduPage.

V prípade potravinovej intolerancie je potrebné škole doručiť originál potvrdenia od lekára s určenou presnou diagnózou.

V prípade požiadavky o dlhodobé odhlásenie zo stravovania je potrebné, aby zákonný zástupca písomne a záväzne dieťa odhlásil a uviedol konkrétne obdobie – dĺžku doby odhlásenia.

V prípade školskej akcie, výletu, alebo mimoriadne stanoveného voľna, kedy neprebieha vyučovanie, alebo sú žiaci v rámci programu mimo školy, škola automaticky eviduje odhlásenie žiaka/žiačky zo stravy a stravu tak neúčtuje.

Školská jedáleň si bez včasného odhlásenia alebo záväzného dlhodobého odhlásenia zákonným zástupcom nárokuje právo účtovať stravu až do dňa, kedy rodič žiaka/žiačku odhlási.

 

INFORMÁCIA: Počas dní, kedy bude obmedzená, či pozastavená prevádzka školskej jedálne z technických, prevádzkových alebo iných dôvodov nebudú žiakom našej školy obedy počítané, ani účtované.

 

Helena Barnová, zriaďovateľka

Facebooktwitteryoutube