Váž. rodičia/zákonní zástupcovia,

dovoľte, aby sme Vám zaslali podrobné informácie o stravovaní v školskej jedálni. Predpis platieb za stravu na obdobie v školskom roku 2023/2024 pre mesiace/zúčtovacie obdobie: SEPTEMBER 2023 – DECEMBER 2023.

 

 

Predpis stravného na obdobie mesiacov SEPTEMBER 2023 – DECEMBER 2023

pre 6. ročník Súkromnej základnej školy:

 

 

SEPTEMBER            2023                                   suma za obedy            /19 dní x 3,30,- Eur/   …………. 62,70,- EUR

__________________________________________________________

62,70,- EUR

 

 

OKTÓBER               2023                                   suma za obedy             /20 dní x 3,30,- Eur/     …………. 66,00,- EUR

__________________________________________________________

66,00,- EUR

 

 

NOVEMBER            2023                                   suma za obedy             /20 dní x 3,30,- Eur/     …………. 66,00,- EUR

__________________________________________________________

66,00,- EUR

 

 

DECEMBER             2023                                   suma za obedy             /16 dní x 3,30,- Eur/     …………. 52,80,- EUR

__________________________________________________________

52,80,- EUR

 

 

Spolu k úhrade za mesiace SEPTEMBER 2023 – DECEMBER 2023                                                                            247,50,- Eur

ÚHRADA STRAVNÉHO:

Stravné sa platí ZÁLOHOVO MESIAC VOPRED, v banke /vklad v hotovosti, na účet/ alebo prostredníctvom internetbankingu. Pri úhrade internetbankingom uvádzajte vždy i variabilný symbol – identifikačné číslo žiaka/žiačky.

Stravné je potrebné mať uhradené MESIAC VOPRED najneskôr k 25. dňu v mesiaci. V opačnom prípade nebude môcť byť žiak/žiačka na obed prihlásený/prihlásená.

Uvádzame i číslo účtu v tvare IBAN: CZ45 2010 0000 0025 0167 8361 (FIO BANKA), variabilný symbol: identifikačné číslo žiaka/žiačky/nájdete ho v záhlaví Zmluvy o štúdiu/.

Týždenný jedálny lístok nájdete umiestnený na recepcii školy, v priestore školskej jedálne, na web stránke školy, ako i v aplikácii EduPage.

ODHLÁSENIE ZO STRAVY:

Odhlásiť žiaka/žiačku zo stravy je možné deň vopred alebo v daný deň v čase max. do 08,10 hod. na recepcii školy – osobne, telefonicky na č02/6225 0007, e-mailom na: sgm@sgm.sk alebo prostredníctvom aplikácie EduPage.

V prípade potravinovej intolerancie je potrebné škole doručiť originál potvrdenia od lekára s určenou presnou diagnózou.

V prípade požiadavky o dlhodobé odhlásenie zo stravovania je potrebné, aby zákonný zástupca písomne a záväzne dieťa odhlásil a uviedol konkrétne obdobie – dĺžku doby odhlásenia.

V prípade školskej akcie, výletu, alebo mimoriadne stanoveného voľna, kedy neprebieha vyučovanie, alebo sú žiaci v rámci programu mimo školy, škola automaticky eviduje odhlásenie žiaka/žiačky zo stravy a stravu tak neúčtuje.

Školská jedáleň si bez včasného odhlásenia alebo záväzného dlhodobého odhlásenia zákonným zástupcom nárokuje právo účtovať stravu až do dňa, kedy rodič žiaka/žiačku odhlási.

 

INFORMÁCIA: Počas dní, kedy bude obmedzená, či pozastavená prevádzka školskej jedálne z technických, prevádzkových alebo iných dôvodov nebudú žiakom našej školy obedy/olovranty účtované.

Helena Barnová, zriaďovateľka

Facebooktwitteryoutube