Váž. rodičia/zákonní zástupcovia,

dovoľte, aby sme Vám zaslali podrobné informácie o stravovaní v školskej jedálni. Predpis platieb za stravu na obdobie v školskom roku 2021/2022 pre mesiace: JANUÁR 2022 – JÚN 2022.

Predpis stravného na obdobie mesiacov JANUÁR 2022 – JÚN 2022 pre ročníky:

7. SZŠ, 8. SZŠ a Súkromné gymnázium Mercury/gymnázium cudzie jazyky a bilingválne gymnázium/:

JANUÁR          2022                         suma za obedy /16 dní x 02,90,- Eur/                                   46,40,- EUR

                                                         __________________________________________________________

FEBRUÁR      2022                         suma za obedy /18 dní x 02,90,- Eur/                                   52,20,- EUR

                                                         __________________________________________________________

MAREC           2022                         suma za obedy /19 dní x 02,90,- Eur/                                   55,10,- EUR

                                                         __________________________________________________________

APRÍL              2022                         suma za obedy /17 dní x 02,90,- Eur/                                   49,30,- EUR

                                                         __________________________________________________________

MÁJ                2022                         suma za obedy /22 dní x 02,90,- Eur/                                   63,80,- EUR

                                                         __________________________________________________________

JÚN                 2022                         suma za obedy /22 dní x 02,90,- Eur/                                   63,80,- EUR

                                                         __________________________________________________________

Spolu CELKOVO k úhrade za mesiace JANUÁR 2022 – JÚN 2022:                                    330,60,- EUR

ÚHRADA STRAVNÉHO:

Stravné sa platí ZÁLOHOVO MESIAC VOPRED, v banke /vklad v hotovosti, na účet/ alebo prostredníctvom internetbankingu. Pri úhrade internetbankingom uvádzajte vždy i variabilný symbol – identifikačné číslo žiaka/žiačky. Stravné je potrebné mať uhradené mesiac vopred najneskôr k 25. dňu v mesiaci. V opačnom prípade nebude môcť byť žiak/žiačka na obed prihlásený/prihlásená.

Uvádzame i číslo účtu v tvare IBAN: CZ45 2010 0000 0025 0167 8361 (FIO BANKA), variabilný symbol: identifikačné číslo žiaka/žiačky.

Týždenný jedálny lístok nájdete umiestnený na recepcii školy, v priestore školskej jedálne, na web stránke školy, ako i v aplikácii EduPage.

ODHLÁSENIE ZO STRAVY:

Odhlásiť žiaka/žiačku zo stravy je možné deň vopred alebo v daný deň v čase max. do 08,10 hod. na recepcii školy – osobne, telefonicky na č. 02/6225 0007, e-mailom na: sgm@sgm.sk alebo prostredníctvom aplikácie EduPage.

V prípade potravinovej intolerancie je potrebné škole doručiť originál potvrdenia od lekára s určenou presnou diagnózou.

V prípade požiadavky o dlhodobé odhlásenie zo stravovania je potrebné, aby zákonný zástupca písomne a záväzne dieťa odhlásil a uviedol konkrétne obdobie – dĺžku doby odhlásenia.

V prípade školskej akcie, výletu, alebo mimoriadne stanoveného voľna, kedy neprebieha vyučovanie, alebo sú žiaci v rámci programu mimo školy, škola automaticky eviduje odhlásenie žiaka/žiačky zo stravy a stravu tak neúčtuje.

Školská jedáleň si bez včasného odhlásenia alebo záväzného dlhodobého odhlásenia zákonným zástupcom nárokuje právo účtovať stravu až do dňa, kedy rodič žiaka/žiačku odhlási.

INFORMÁCIA: Počas dní, kedy bude obmedzená, či pozastavená prevádzka školskej jedálne z dôvodu nariadenia vlády SR alebo opatrení vychádzajúc z pandémie COVID-19 nebudú žiakom našej školy obedy počítané.

Ďakujeme Vám za porozumenie.

                                                                              Helena Barnová, zriaďovateľka                     

                                                                                                                                                           

Facebooktwitteryoutube