Organizácia školského roka

SEPTEMBER 2018

03.09.   Slávnostné otvorenie školského roka 2018/19
04.09.   Vyučovanie podľa rozvrhu
04.09.   Zaraďovacie testy z AJ
05.09.   Zaraďovacie testy z NJ
21.09 Juvenes Translatores – prekladateľská súťaž v AJ
25.09.   Oznámenie maturitných tém 4.B, 5.B a tém esejí z ANJ
28.09 Noc výskumníkov

OKTÓBER 2018

október – Poznávací výlet
október – návšteva závodu Volkswagen
október – futsalový turnaj stredných škôl
október – projekt hovorme o jedle

04.10.   Triedne aktívy/všetky ročníky
19.10. Shakespeare Memorial – školské kolo
19.10.   Imatrikulácia
25.10. písanie esejí z ANJ
26.10.   Ochrana života a zdravia

NOVEMBER 2018

07.11.   Divadelné predstavenie v AJ
09.11. Olympiáda v AJ – školské kolo
15.11.   Štvrťročná klasifikačná porada
17.11.   Deň solidarity a Mercury Charity Run
22.11.   Informačné pohovory
28.11. DSD II písomná skúška

november – Beseda so psychológom
november – Stužková slávnosť 5.B

DECEMBER 2018

december – Projekt Červené stužky
december – čitateľský maratón
december – súťaž Expert

04.12.   Písanie esejí z nemeckého jazyka
07.12.   Adventné Rakúsko
18.12.   Vianočný koncert Mercury v DPOH

JANUÁR 2019

január  – okresné kolo Olympiády z nemeckého jazyka
09.01.   Zriaďovateľské testy – slovenský jazyk (kvinta – septima, 1.B- 5.B)
16.01.   Zriaďovateľské testy – matematika a semináre (kv. – sept., 1.B- 5.B)
17.01.   Informačné pohovory
24.01.   Polročná klasifikačná porada
31.01.   Školský futbalový turnaj
31.01.   Odovzdávanie polročných vysvedčení

FEBRUÁR 2019

február –  Školské kolá predmetových olympiád a SOČ
17.2. – 22.2.  – Lyžiarsky výcvik
február – Hviezdoslavov Kubín – školské kolo

MAREC 2019

07.03.   Písanie esejí z anglického jazyka
12.03.   Písomná forma internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry
13.03.   Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z anglického jazyka
13.03.   Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z nemeckého jazyka
14.03.   Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z matematiky
14.03. DSD I ústna a písomná skúška
29.3. Výlet do čokoládovne a veternej elektrárne – Rakúsko (SZŠ)
marec – Talentové skúšky
marec – Divadelné predstavenie v ANJ
marec – čitateľský maratón

APRÍL 2019

apríl –    Športové sústredenie STA
apríl –    Exkurzia so zameraním na ekológi

11.04.   Klasifikačná porada (3. štvrťrok)
11.04.   Informačné pohovory
16.04. Písanie esejí z nemeckého jazyka
29.04.   Zriaďovateľské testy (kvarta – septima,  1.B – 4.B)

MÁJ 2019

máj –     Škola v prírode – športový kemp STA
máj – Súťaž Veda očami detí
máj –     Florbalový turnaj stredných škôl

11.05.   Koncoročná klasifikačná porada 5.B
20.05. – 05.05. Akademický týždeň
06.05.   Zriaďovateľské testy (kvarta – septima, 1.B- 4.B)
13.05.   Zriaďovateľské testy (kvarta – septima, 1.B- 4.B)
20.05.   Zriaďovateľské testy (kvarta – septima, 1.B- 4.B)
27.05. Zriaďovateľské testy (kvarta – septima, 1.B- 4.B)
20.05. – 24.05. Maturitné skúšky Okt C, G, 5.B
31.05.   Merkurácka slávnosť

JÚN 2019

04.06.   Prijímacie pohovory pre školský rok 2019/2020
11.06.   Triedny aktív
18.06. Maturitná skúška zo SJ pre 4.B
jún         Pressburg Triathlon 2019
20.06.   Koncoročná klasifikačná porada (SGM a SZŠ)
28.06.   Odovzdávanie vysvedčení
jún –      Koncoročné výlety

 

Zriaďovateľské testy

9. 1. kvinta – oktáva, 1.B – 5.B
14. 1. kvinta – oktáva, 1.B – 5.B
29. 4. kvinta – septíma, 1.B-4.B
6. 5. kvarta – septíma, 1.B-4.B
13.5. kvarta – septima, 1.B-4.B
20.5. kvarta – septíma, 1.B-4.B
27. 5. kvarta – septíma, 1.B-4.B

Písanie esejí

25.10. anglický jazyk
4. 12. nemecký jazyk
7. 3. anglický jazyk

16.4. nemecký jazyk

Organizácia vyučovacieho dňa

1.hodina 8.30 – 9.15
2. hodina 9.20 – 10.05
3. hodina 10.25 – 11.10
4. hodina 11.20 – 12.05
5. hodina 12.10 – 12.55
6. hodina 13.05 – 13.50
7. hodina 14.15 – 14.55
8. hodina 15.00 – 15.40

Prázdniny v školskom roku 2018/2019

začiatok školského roku 3. 9. 2018
jesenné prázdniny 31.10. – 4.11. 2018
vianočné prázdniny 22. 12. 2018 – 7.1.2019
polročné prázdniny 1. 2. 2019
jarné prázdniny 25.2.2019 – 3.3.2019
veľkonočné prázdniny 18.4.2019 – 23.4.2019
letné prázdniny 1.7.2019 – 31.8.2019