Organizácia škoslkého roka 2021/22

 

SEPTEMBER 2021

 

02.09.   Slávnostné otvorenie školského roka 2021/22

03.09.   Zaraďovacie testy z anglického jazyka

06.09.   Zaraďovacie testy z nemeckého jazyka

07.09.   Vyučovanie podľa rozvrhu

11.09.   Pressburg Triathlon

15.09.   Štátny sviatok

17.09.   Šarkaniáda (SZŠ)

20.09    Juvenes Translatores – prekladateľská súťaž

21.09.   Oznámenie maturitných tém 5.B a tém esejí z ANJ a NEJ

24.09.   Noc výskumníkov

24.09.   Svetový deň srdca (SZŠ)

30.09.   Svetový deň mlieka (SZŠ)

september – Festival detskej atletiky (SZŠ a SGM)

OKTÓBER 2021

 

07.10.   Triedne aktívy/všetky ročníky

11.10.   Návšteva RTVS

14.10.   Shakespeare Memorial – školské kolo (SGM)

21.10.   Písanie esejí z ANJ

22.10.   Imatrikulácia prvákov, Halloween Party

27.10.   Ochrana života a zdravia

28.10. – 1.11. Jesenné prázdniny

NOVEMBER 2021

 

2.11.     Svetový deň behu (SZŠ a SGM)

4.11.     Olympiáda v AJ – písomná časť

11.11.   Olympiáda v NJ – písomná časť

18.11.   Štvrťročná klasifikačná porada

18.11.   Informačné pohovory

19.11.   Olympiáda v AJ – ústna časť

26.11.   Noc výskumníkov

november – Festival detskej atletiky (SZŠ a SGM)

DECEMBER 2021

 

december –   Projekt Červené stužky (SZŠ a SGM)

04.12.   Písanie esejí z nemeckého jazyka

03.12.   Adventné Rakúsko

06.12.   Merkurácky Mikuláš

16.12.   Vianočný koncert Mercury

december – súťaž Expert

december – Vianočná pošta

 

 

 

JANUÁR 2022

 

23.12.  –  07.01. Vianočné prázdniny 11.01.   Zriaďovateľské testy – slovenský jazyk (kvinta – oktáva, 1.B- 5.B)

13.01.   Informačné pohovory

17.01.   Zriaďovateľské testy – matematika a semináre (kvinta. – okt., 1.B- 5.B)

25.01.   Polročná klasifikačná porada

31.01.   Školský futbalový turnaj 31.01.   Odovzdávanie polročných vysvedčení

 

FEBRUÁR 2022

 

04.02.   Polročné prázdniny

07.02.   Svetový deň bez mobilu (SZŠ a SGM)

15.02.   Definition Competition (SZŠ) február –  Školské kolá predmetových olympiád a SOČ

február  – Lyžiarsky výcvik

28.2. – 4.3.  Jarné prázdniny

február – Hviezdoslavov Kubín

 

MAREC 2022

 

08.03.   Písanie esejí z anglického jazyka

15.03.   Písomná forma internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry

16.03.   Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z anglického jazyka

16.03.   Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z nemeckého jazyka

17.03.   Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z matematiky

25.03.   Svetový deň divadla

marec – DSD I ústna a písomná skúška

marec – talentové prijímacie pohovory

marec – divadelné predstavenie v AJ

marec – čitateľský maratón

marec – Festival detskej atletiky (SZŠ a SGM)

 

APRÍL 2022

 

apríl –    Súťaž spelling Bee (SZŠ)

01.04.   Bláznivé vyučovanie

05.04.   Esej z nemeckého jazyka

06.04.   Testovanie 9

07.04.   Testovanie 9

12.04.   Klasifikačná porada (3. štvrťrok)

12.04.   Informačné pohovory

14.4. – 19.4.  Veľkonočné prázdniny

25.04.  Zriaďovateľské testy EKO (kvinta – septima, 1.B – 4.B)

 

 

MÁJ 2022

 

máj –     Florbalový turnaj stredných škôl

02.05.   Zriaďovateľské testy NEJ (kvarta – septima, 1.B- 4.B)

09.05.   Deň matiek

09.05.   Zriaďovateľské testy ANJ (kvarta – septima, 1.B- 4.B)

11.05.   Koncoročná klasifikačná porada 5.B a oktava

12.05.   Limerick Day 16.05. – 20.05. Akademický týždeň

16.05.   Zriaďovateľské testy SJL (kvarta – septima, 1.B- 4.B)

18.05.   Testovanie 5

23.05.   Zriaďovateľské testy MAT (kvarta – septima,  1.B – 4.B)

23.05. – 27.05. Maturitné skúšky 5.B a oktava

31.05.   Merkurácka slávnosť – vyraďovanie maturantov

máj – Festival detskej atletiky (SZŠ a SGM)JÚN 2022

01.06.   Deň detí, Olympijský deň

09.06.   Triedny aktív

jún         Pressburg Triathlon 2022

13.06.    Maturitná skúška 4.B

13.06.    Kreatívne písanie – My Story (SGM a SZŠ)

23.06.   Koncoročná klasifikačná porada (SGM a SZŠ)

30.06.   Odovzdávanie vysvedčení

jún –      Koncoročné výlety

1.7. – 31.08. Letné prázdniny

Facebooktwitteryoutube