Overenie, či vaše samoštudium materiálov bolo úspešné.

Stiahnite si súbor. funkcie.py

Funkcia, ktorá rozdelí reťazec v tvare Meno Priezvisko na dve slová meno a priezvisko:

def rozdelmeno(vstup):
pozicia = vstup.find(‚ ‚)
meno = vstup[:pozicia]
priezvisko = vstup[pozicia+1:]
return meno, priezvisko

meno, priezvisko = rozdelmeno(‚Jana Šikovná‘)
print(meno)
print(priezvisko)

Úlohy

 1. Upravte funkciu rozdelmeno tak, aby fungovala aj v prípade, že celé meno obsahuje viac krstných
  mien oddelených medzerou a potom priezvisko. Napríklad rozdelí meno ‚Adam Ján Múdry‘.
 2. Vytvorte funkciu, ktorá zo zadaného reťazca vyhodí samohlásky.
 3. Vytvorte funkciu, ktorá na zadanom mieste nakreslí domček so strechou a na výstupe vráti n-ticu,
  ktorá bude obsahovať identifikátory nakreslených útvarov.
 4. Vytvorte funkciu, ktorej na vstupe zadáme dva reťazce a výstupom bude vstupný reťazec, ktorý má
  väčšiu dĺžku.
 5. Vytvorte funkciu isEmail, ktorá overí, či string zadaný vo vstupnom parametri má tvar emailovej
  adresy (teda niečo@niečo.niečo).
 6. Vytvorte funkciu delitele, ktorá vráti n-ticu so všetkými deliteľmi čísla zadaného v parametri.
Facebooktwitteryoutube