Predpis stravného – gymnázium

Váž. rodičia/zákonní zástupcovia,

dovoľte, aby sme Vám zaslali podrobné informácie o stravovaní v školskej jedálni. Predpis platieb za stravu na obdobie v školskom roku 2020/2021 pre mesiace: SEPTEMBER 2020 – DECEMBER 2020.

             Predpis stravného na obdobie mesiacov SEPTEMBER 2020 – DECEMBER 2020:

SEPTEMBER   2020                                           suma za obedy /20 dní x 2,90,- Eur/      ………….  58,00,- EUR

                                                         __________________________________________________________

                                                                                                                                                              58,00,- EUR

OKTÓBER      2020                                           suma za obedy /20 dní x 2,90,- Eur/      ………….  58,00,- EUR

                                                         __________________________________________________________

                                                                                                                                                              58,00,- EUR

NOVEMBER   2020                                           suma za obedy /20 dní x 2,90,- Eur/      ………….  58,00,- EUR

                                                         __________________________________________________________

                                                                                                                                                              58,00,- EUR

DECEMBER    2020                                           suma za obedy /16 dní x 2,90,- Eur/      ………….  46,40,- EUR

                                                         __________________________________________________________

                                                                                                                                                              46,40,- EUR

Spolu CELKOVO k úhrade za mesiace SEPTEMBER 2020 – DECEMBER 2020                                      220,40,- Eur

ÚHRADA STRAVNÉHO:

Stravné sa platí ZÁLOHOVO MESIAC VOPRED, v banke /vklad v hotovosti, na účet/ alebo prostredníctvom internetbankingu. Pri úhrade internetbankingom uvádzajte vždy i variabilný symbol – identifikačné číslo študenta/študentky. Stravné je potrebné mať uhradené mesiac vopred najneskôr k 25. dňu v mesiaci.

V opačnom prípade nebude môcť byť študent/študentka na obed prihlásený/prihlásená.

Uvádzame i číslo účtu v tvare IBAN: CZ45 2010 0000 0025 0167 8361 (FIO BANKA, a.s.), variabilný symbol: identifikačné číslo študenta/študentky.

Týždenný jedálny lístok nájdete umiestnený na recepcii školy, v priestore školskej jedálne, na web stránke školy, ako i v aplikácii EduPage.

ODHLÁSENIE ZO STRAVY:

Odhlásiť dieťa zo stravy je možné deň vopred alebo v daný deň v čase max. do 08,10 hod. na recepcii školy – osobne, telefonicky na č. 02/6225 0007, e-mailom na: sgm@sgm.sk alebo prostredníctvom aplikácie EduPage.

V prípade potravinovej intolerancie je potrebné škole doručiť originál potvrdenia od lekára s určenou presnou diagnózou.

V prípade požiadavky o dlhodobé odhlásenie zo stravovania je potrebné, aby zákonný zástupca písomne a záväzne dieťa odhlásil.

V prípade školskej akcie, výletu, alebo mimoriadne stanoveného voľna, kedy neprebieha vyučovanie, alebo sú deti v rámci programu mimo školy, škola automaticky eviduje odhlásenie dieťaťa zo stravy a stravu tak neúčtuje.

Školská jedáleň si bez včasného odhlásenia alebo záväzného dlhodobého odhlásenia zákonným zástupcom nárokuje právo účtovať stravu až do dňa, kedy rodič dieťa odhlási.

Ďakujeme Vám za porozumenie.

                                                                                 Súkromné gymnázium Mercury                                                             

Predpis stravného – základná škola

Vážení rodičia,

dovoľte, aby sme Vám zaslali podrobné informácie o stravovaní v školskej jedálni. Predpis platieb za stravu na obdobie v školskom roku 2020/2021 pre mesiace: SEPTEMBER 2020 – DECEMBER 2020.

Ďakujeme Vám, Mercury School

Slávnostné otvorenie školského roka

Slávnostné otvorenie šk. roka 2016/2017 sa uskutoční v pondelok 5.septembra 2016 o 10:00.